zaštita podataka o ličnosti

Projekat “Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“ sprovodi organizacija Partneri za demokratske promene Srbija u saradnji sa Mrežom odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS), uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Fondacije za otvoreno društvo Srbija.

Evidencije o vlasnicima sezonskih propusnica i ulaznica za sportske priredbe

Evidencije o vlasnicima sezonskih propusnica i ulaznica za sportske priredbe
Podeli na Facebook-uRetvitujPodeli na Google+Podeli na LinkedInPošalji na email

Organizator [sportske priredbe] je dužan da u saradnji sa sportskim klubovima koji učestvuju na sportskoj priredbi i klubovima njihovih navijača obezbedi vođenje evidencije o identitetu lica kojima se ulaznice prodaju, odnosno ustupaju preko klubova navijača, kao i da te evidencije dostavi Ministarstvu [nadležnom za unutrašnje poslove].” Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, Član 13.

Istraživač je Košarkaškom klubu Partizan uputio Zahtev za ostvarivanje prava u pogledu obrade podataka o ličnosti, pitajući da li klub poseduje neke njegove podatke, s obzirom na to da je na početku takmičarske sezone 2011/12. kupio sezonsku propusnicu za utakmice ovog kluba, i da je tom prilikom službenik kluba prikupio podatke o njemu iz lične karte. Odgovor kluba bio je sledeće sadržine:

Poštovani,

Košarkaški klub Partizan, kao organizator utakmica, je dužan prema Zakonu o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, a prema članu 13. istog Zakona, da Ministartvu unutrašnjih poslova obezbedi podatke o licima koji su kupili karte za našu utakmicu. Spiskove evidentiranih lica i fotokopije ličnih karata naš klub predaje Ministarstvu unutrašnjih poslova – Uprava za sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, po zaključenju prodaje ulaznica za svaku utakmicu posebno. Za svaki izostanak dostavljanja spiskova kao i fotokopija, naš klub se novčano sankcioniše.

 Košarkaški klub Partizan je samo posrednik, tako da vaše lične podatke niti posedujemo, niti obradjujemo, niti se bavimo takvim poslovima.

Za sve dalje informacije po ovom pitanju, obratite se Ministarstvu unutrašnjih poslova – Uprava za sprečavanje nasilja i nedoljičnog ponašanja na sportskim priredbama.

Nakon primljenog odgovora od Košarkaškog kluba Partizan, istraživač se obratio Ministarstvu unutrašnjih poslova, Zahtevom za ostvarivanjem prava u pogledu obrade podataka o ličnosti, zahtevajući da dobije informaciju o tome da li MUP poseduje podatke o njemu kao vlasniku sezonske propusnice. U zahtevu se istraživač pozvao na odgovor koji mu je dostavio navedeni košarkaški klub.

Odgovor MUP-a bio je sledeće sadržine:

Poštovani,

Povodom Vašeg zahteva za obaveštenje u vezi sa obradom podataka o ličnosti koji ste ovom Ministarstvu uputili 29.11.2012.godine, obaveštavam Vas da Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direkcija policije, Uprava policije, Odeljenje za praćenje i sprečavanje nasilja na sportskim priredbama, ne vodi evidenciju lica koja su vlasnici sezonskih propusnica KK „Partizan“ za sezonu 2011/12.

Iz odgovora dva rukovaoca istraživač nije mogao utvrditi šta se dogodilo sa njegovim ličnim podacima, odnosno, da li su podaci zaista prosleđeni MUP-u. Stoga je tokom naredne faze istraživanja Ministarstvu unutrašnjih poslova upućen Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja sledeće sadržine:

Da li MUP poseduje evidencije o vlasnicima ulaznica i sezonskih propusnica za utakmice sportskih klubova? Koje evidencije MUP poseduje (za koji sportski klub i za koju takmičarsku sezonu)? Ukoliko takve evidencije postoje, molimo vas da nam dostavite odgovore na sledeca pitanja:

-         Koji lični podaci se obrađuju u ovim evidencijama?

-         U koje svrhe se podaci obrađuju?

-         Koje vrste obrade podataka se sprovode?

-         Koji je pravni osnov za obradu ovih podataka?

-         U kom vremenskom periodu se podaci obrađuju, odnosno da li je predviđena obustava obrade (brisanje) podataka u određenom trenutku?

Zahtev upućen Ministarstvu dostavljen je Policijskim upravama u Nišu, Novom Pazaru i Valjevu, sa ciljem da se izvrši procena usaglašenosti postupanja sa primljenim zahtevima. Iz Policijske uprave u Nišu odgovoreno je:

MUP ne poseduje evidencije o vlasnicima ulaznica i sezonskih propusnica za utakmice sportskih klubova. U skladu sa članom 13. Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama evidencije vode organizatori.

Odgovor Policijske uprave Valjevo je bio sledeće sadržine:

Policijska uprava u Valjevu ne raspolaže podacima niti poseduje evidencije o vlasnicima ulaznica i sezonskih propusnica za utakmice sportskih klubova.

Policijska uprava u Novom Pazaru uputila je sledeći odgovor:

Policijska uprava u Novom Pazaru ne poseduje evidenciju o vlasnicima ulaznica i sezonskih propusnica za utakmice sportskih klubova, nemamo obavezu da je posedujemo u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama, već su sportski klubovi u obavezi da poseduju takvu evidenciju.

Nije jasno zbog čega su PU Valjevo i PU Novi Pazar odgovorile na ovaj način, redukujući odgovor na rad lokalne PU, s obzirom na to da je pitanje bilo upućeno MUP-u kao jedinstvenom subjektu, rukovaocu u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno obvezniku Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Ista primedba odnosi se na odgovor Policijske uprave u Novom Pazaru.

Niz organa Republike Srbije navodi borbu protiv nasilja na sportskim priredbama kao prioritet svog rada[1], zbog čega je formiran Nacionalni savet za borbu protiv nasilja na sportskim terenima. Predsednik Vlade Republike Srbije i Ministar unutrašnjih poslova smatra da “nasilje na sportskim terenima ugrožava nacionalne interese Srbije”[2]. Ipak, odgovori organizacionih jedinica MUP-a ukazuju da MUP ne vodi evidencije o vlasnicima ulaznica i sezonskih propusnica, iako Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama u Članu 13. propisuje obavezu klubova da podatke o vlasnicima ulaznica prosleđuju MUP-u.

Ovaj kratak pregled aktivnosti istraživača i odgovora organizacionih jedinica MUP-a ukazuje da ova oblast i dalje nije adekvatno regulisana. Članom 13. navedenog Zakona definisana je obaveza organizatora da prikupi podatke o vlasnicima ulaznica, ali nije navedeno koji podaci se imaju prikupiti. Tim povodom, Poverenik je ukazao da praksa fotokopiranja ličnih karata vlasnika ulaznica[3] predstavlja kršenje načela srazmernosti, odnosno da se sprovodi prekomerna obrada ličnih podataka, te je tom prilikom upozorio “sve subjekte koji upražnjavaju gore navedenu obradu podataka o ličnosti da je ona nezakonita i da sa njom treba odmah da prestanu.”[4] Istovremeno, iz odgovora Ministarstva saznajemo da klubovi te evidencije ne ustupaju MUPu, dok selektirani klub iz istraživanja tvrdi suprotno.

U razgovoru sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, saznali smo da se nacrtom novog Zakona o policiji predviđa ustanovljavanje ovakve zbirke podataka, što podrazumeva i preciziranje obima i vrste podataka koji se prikupljaju, način obrade kao i rokove čuvanja podataka.

U međuvremenu, odnosno do donošenja novog Zakona o policiji, istraživači su predložili Povereniku da sprovede nadzor kod klubova koji imaju najveći broj navijača, i utvrdi da li klubovi prikupljaju podatke o vlasnicima ulaznica, da li zadržavaju ove podatke ili ih ubrzo po prikupljanju dostavljaju MUP-u bez izrade kopija za potrebe posedovanja internih evidencija. Takođe, preporučuje se da Poverenik sprovede nadzor u MUP-u i utvrdi da li ovo Ministarstvo poseduje podatke o vlasnicima ulaznica, kao i da utvrdi koje radnje obrade podataka Ministarstvo sprovodi; kada se podaci uništavaju i pod kojim uslovima, i dr. Posebnu pažnju tokom nadzora treba posvetiti pitanju bezbednosnih provera, jer je ova oblast obrade podataka u Srbiji i dalje neuređena posebnim zakonom.


[2]http://sport.blic.rs/Ostali-sportovi/229355/Dacic-Nasilje-na-sportskim-terenima-ugrozava-nacionalne-interese “Suzbijanje nasilja je imperativ očuvanja srpskog sporta, bezbednosti sportista i navijača koji bi želeli da sa svojim porodicama uživaju u sportskim nadmetanjima”, rečeno je na sednici Saveta za sprečavanje nasilja u sportu, koja je održana 6. marta 2013. godine.

tagovi:

Ostavi komentar:

Vaša email adresa neće biti javno objavljena. Polja koja su obavezna obeležena su sa *