zaštita podataka o ličnosti

Projekat “Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“ sprovodi organizacija Partneri za demokratske promene Srbija u saradnji sa Mrežom odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS), uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Fondacije za otvoreno društvo Srbija.

Česta pitanja

Šta je (ko je) rukovalac podataka o ličnosti?

Rukovalac može biti svako ko obrađuje podatke: to mogu biti kompanije, javne ustanove, udruženja građana, mediji, građani. U članu 3. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti navedeno je značenje pojedinih izraza u zakonu. Tako se navodi da je rukovalac podataka „fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke“.

Šta je obrada podataka o ličnosti?

U članu 3. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti navedeno je značenje pojedinih izraza u zakonu. Tako se navodi da je obrada podataka o ličnosti svaka radnja koja je „preuzeta u vezi sa podacima, kao što su: prikupljanje, beleženje, prepisivanje, umnožavanje, kopiranje, prenošenje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, ukrštanje, objedinjavanje, upodobljavanje, menjanje, obezbeđivanje, korišćenje, stavljanje na uvid, otkrivanje, objavljivanje, širenje, snimanje, organizovanje, čuvanje, prilagođavanje, otkrivanje putem prenosa ili na drugi način činjenje dostupnim, prikrivanje, izmeštanje i na drugi način činjenje nedostupnim, …

Šta je podatak o ličnosti?

Podatak o ličnosti je bilo kakav podatak ili informacija koja se odnosi na Vašu ličnost i na osnovu kojeg je utvrđen ili se može utvrditi Vaš identitet. To je podatak koji Vas nedvosmisleno razlikuje od ostalih građana. U članu 3. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti navedeno je značenje pojedinih izraza u zakonu. Tako se navodi da je podatak o ličnosti „svaka informacija koja se odnosi na fizičko lice, bez obzira na oblik u kome je izražena i na nosač informacije …

Koja su ovlašćenja Poverenika?

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je samostalan državni organ, nezavistan u vršenju svoje nadležnosti, koji vrši poslove zaštite podataka o ličnosti, i čiji je široki delokrug nadležnosti utvrđen članom 44. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Detaljnije o ovlašćenjima poverenika.

Kako da stupim u kontakt sa Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti?

Više o nadležnostima i aktivnostima Poverenika možete pronaći na internet stranici Poverenika. Povereniku se možete obratiti na nekoliko načina: Adresa: Svetozara Markovića 42, 11000 Beograd Telefon: 011 3408 900 Fax: 011 2685 023 E-mail: office@poverenik.rs