zaštita podataka o ličnosti

Projekat “Zaštita podataka o ličnosti kao osnovno ljudsko pravo“ sprovodi organizacija Partneri za demokratske promene Srbija u saradnji sa Mrežom odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS), uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Fondacije za otvoreno društvo Srbija.

Centralni registar

Centralni registar je registar zbirki podataka o ličnosti koji uspostavlja i vodi Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik). Centralni registar se nalazi na sajtu Poverenika.

Institucije, udruženja, preduzeća i drugi pravni subjekti koji u svom poslovanju koriste podatke o ličnosti (na primer ime, prezime, JMBG, adresu broj telefona, zdravstvene podatke, i sl) obveznici su Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL), i zakon ih prepoznaje kao rukovaoce podataka o ličnosti.

Obaveze rukovalaca podataka o ličnosti u vezi sa Centralnim registrom definisane su članovima 48-52. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Ukratko, rukovalac je dužan da obrazuje i vodi evidencije obrade podataka, da dostavi Povereniku evidenciju o zbirci podataka, odnosno da dostavljanjem obaveštenja Povereniku najavi uspostavljanje nove zbirke podataka. Članom 57. istog zakona predviđene su kazne u slučaju nezakonitog postupanja. Više o obavezama rukovalaca.

Centralni registar ne sadrži podatke o ličnosti. Prilikom dostavljanja evidencija rukovalac ne dostavlja postojeće zbirke podataka Povereniku. Takva praksa bi predstavljala grubo kršenje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.  Postupak upisa u registar, odnosno dostavljanja evidencija o obradi, podrazumeva opisivanje postojećih zbirki podataka, na način da rukovalac navodi koju vrstu podataka o ličnosti obrađuje.

Upis u Centralni registar, osim što predstavlja zakonsku obavezu za rukovaoce podataka o ličnosti, značajan je i zbog potrebe da se građaninu pruže informacije o obradi njegovih podataka. Pretragom registra građanin može da sazna koje podatke, na koji način i u koju svrhu rukovalac obrađuje. Pored toga, sam postupak prijave zbirki podataka u Centralni registar predstavlja efikasan način da se ovlašćena lica za obradu podataka o ličnosti kod rukovaoca bolje upoznaju sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i može motivisati rukovaoca da unapredi interne procedure i dnevne rutine obrade podataka o svojim korisnicima, klijentima, članovima i zaposlenim licima. Prilikom upisa u Centralni registar rukovalac često prvi put sebi postavlja pitanje – koje podatke o ličnosti obrađujemo, kojim radnjama obrade pristupamo, imamo li pravni osnov za obradu podataka, da li smo definisali rok za čuvanje i upotrebu podataka, da li smo preduzeli adekvatne mere zaštite podataka i dr.

Procedura upisa u Centralni registar detaljnije će biti pojašnjena u prezentaciji koja će uskoro biti postavljena na strani E-learning. Na sajtu Poverenika takođe možete saznati kako izvršiti upis u Registar. U pitanju je relativno jednostavan postupak koji se sprovodi putem interneta, koji započinje unosom podataka o rukovaocu, a nastavlja se opisivanjem svake postojeće zbirke podataka, davanjem odgovora na pitanja iz formulara.

Registar možete pretražiti na sledećoj  adresi.