Partneri Srbija

Informacija je moć

31.03.2021.

      Informacija je moć 

O PROJEKTU

DONATOR

PERIOD IMPLEMENTACIJE PROJEKTA

septembar 2022. – januar 2023.

Opis projekta:

Osnovni cilj projekta je unapređenje transparentnosti u radu organa javne vlasti, kao i unapređenje stanja u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Kroz organizovanje javnih događaja, kampanja zagovaranja sa članovima Koalcije za slobodu pristupa informacijama i konsultativnih sastanaka sa narodnim poslanicima, projekat će nastojati da doprinese jačanju uloge zakonodavnog tela u unapređenju otvorenosti organa vlasti. Takođe, kroz edukacije mladih i organizovanje javnih događaja posvećenih zaštiti privatnosti i podataka o ličnosti, kao i kreiranje metodologije za izradu procene uticaja na zaštitu podataka o ličnosti za zakonodavne procese, projekat će težiti ka unapređeju stanja u ovoj oblasti.

Kategorije

Privatnost