Publikacije

Analiza primene standarda transparentnosti u sudovima u Republici Srbiji

studija-BPP

Pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja jedan je od najznačajnijih mehanizama za kontrolu rada organa javne vlasti. Ovim pravom se obezbeđuje njihov transparentan rad, umanjuje mogućnost korupcije i štite interesi javnosti. Na obavezu organa javne vlasti da svoj rad učine javnim i dostupnim građanima upućuje i Ustav Republike Srbije, koji jemči svima pravo na pristup podacima koji su u posedu državnih organa i organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja, u skladu sa zakonom. Ova oblast bliže je uređena Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.


Saznajte višePREUZMITE DOKUMENT

Kako do informacija o radu sudova

studija-BPP

Imajući u vidu da tražioci informacija, kako bi pristupili podacima o radu organa javne vlasti, sve češće koriste mehanizam slanja zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, u nastavku ovog teksta predstavićemo osnovne smernice pomoću kojih će tražioci što lakše doći do nformacija koje su im potrebne.


Saznajte višePREUZMITE DOKUMENT

Mediji i pravo na privatnost tokom epidemije virusa korona

studija-BPP

Opšta ocena o važnoj ulozi medija kao posrednika između donosilaca odluka i građana dobila je na značaju tokom pandemije virusa korona zato što se radi o nepoznatom virusu i sasvim novim pravilima ponašanja, koji su zahtevali intenzivno javno informisanje. Izveštaj se bavi pitanjem tretmana ličnih podataka građana u medijskom izveštavanju o virusu korona, polazeći od toga da podaci o zdravstvenom stanju predstavljaju naročito osetljive podatke o ličnosti i da proglašenje epidemije i uvođenje vanrednog stanja nisu suspendovali odredbe domaćeg zakonodavstva, pravilnike Regulatornog tela za elektonske medije i Etički kodeks novinara Srbije. Poznati po senzacionalizmu, objavljivanju potresnih fotografija, potragama za komšijama i neimenovanim poznanicima, domaći mediji su i tokom pandemije nastavili da krše pravo na privatnost građana.

Saznajte višePREUZMITE DOKUMENT

Uticaj Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći na rad organizacija civilnog društva

studija-BPP

Pitanje besplatne pravne pomoći godinama je bilo predmet spora između predstavnika advokature i organizacija civilnog društva. Nakon višegodišnje diskusije ko, kada i pod kojim uslovima sme pružati pravnu pomoć,Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći stupio je na snagu 1. oktobra 2019. godine.

U samom tekstu Zakona primećeno je više nejasnoća, kako u pogledu određivanja pružalaca besplatne pravne pomoći, tako i u pogledu samih korisnika kojima pravna pomoć može biti pružena. Nedovoljnom preciznošću pojedinih odredaba takođe je ostavljena mogućnost za proizvoljno tumačenje.

Isto tako, Zakon predviđa ograničenja usmerena ka udruženjima građana kao pružaocima besplatne pravne pomoći, odnosno dopušta udruženjima građana da pružaju pravnu pomoć, ali samo na osnovu odredbi zakona koji uređuju pravo azila i zabranu diskriminacije.

Saznajte višePREUZMITE DOKUMENT

Video nadzor: Sredstvo za unapređenje bezbednosti ili kršenje privatnosti građana?

studija-video-nadzor

Praksa uspostavljanja i koriščenja sistema za video nadzor u Srbiji odlikuje se manjkom transparentnosti procesa i nedovoljnom usklađenošću ovih aktivnosti za Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim propisima. Potreba za boljim regulisanjem oblasti video nadzora javlja se kao posledica više primera u kojima su ovakvi sistemi na pogrešan način korišćeni u Srbiji.

Pitanje opravdanosti uvođenja sistema za video nadzor javnih površina postalo je aktuelno početkom 2019. godine kada su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova informisali javnost o namerama da započnu projekat “Siguran grad”. Kako je tada najavljeno, projekat podrazumeva masovnu obradu podataka o ličnosti građana Srbije korišćenjem opreme za video nadzor, što uključuje i korišćenje softvera za prepoznavanje lica. Javnost ni danas nema pouzdanu informaciju o broju kamera i lokacijama na kojima će kamere biti postavljene, a izostala je i stručna analiza o opravdanosti uvođenja ovakvog sistema za video nadzor.

Saznajte višePREUZMITE DOKUMENT

Kako do odgovornijeg i transparentnijeg rada društava kapitala u javnom vlasništvu?

publikacije

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je 5. februara 2018. godine započelo postupak javnih konsultacija za izmene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i predložilo nacrt Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja nakon čega je usledila javna rasprava koja je završena 19. aprila 2018. godine.

Jedna od bitnijih (ako ne i najbitnija) izmena koju donosi Nacrt koji je predložilo Ministarstvo odnosi se na izuzimanje pojedinih (verovatno i javnosti najinteresantnijih) organa javne vlasti iz primene zakona ukoliko bi Nacrt bio usvojen.

Naime, za razliku od još uvek važeće odredbe Zakona koja predviđa da će se organom javne vlasti smatrati državni organ kao i pravno lice koje osniva ili finansira u celini, odnosno u pretežnom delu državni organ, član 3 Nacrta, koji definiše „organe javne vlasti“,predviđa da se organom vlasti u smislu ovog Zakona neće smatrati društvo kapitala koje posluje na tržištu u skladu sa propisima o privrednim društvima, bez obzira na to ko je njegov član ili akcionar.

Saznajte višePREUZMITE DOKUMENT

Primena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u Srbiji – Analiza postupanja Upravnog inspektorata i prekršajnih sudova

Cover

Partneri Srbija sproveli su istraživanja i izradili analize o dva važna mehanizma za zaštitu prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. U prvom istraživanju koje predstavljamo analiziran je rad Upravnog inspektorata Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u čijoj je nadležnosti nadzor nad sprovođenjem Zakona. Drugo istraživanje odnosi se na rad prekršajnih sudova u predmetima iz oblasti prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Istraživanja smo sproveli u periodu kada je dostignuti nivo prava javnosti da zna ugrožen, kako novim zakonodavnim rešenjima, tako i problemima u primeni postojećeg pravnog okvira. Upravo zbog toga nalaze istraživanja i preporuke koje su iz ih njih proistekle treba posmatrati u kontekstu potrebe da se otklone strukturalni nedostaci u oblasti pristupa informacijama od javnog značaja, i omogući javnosti da svoje pravo da zna ostvari i odbrani kada bude uskraćeno.

Saznajte višePREUZMITE DOKUMENT

Neodgovornost institucija za skrivanje informacija

Neodgovornost-institucija

Partneri Srbija sproveli su istraživanja i izradili analize o dva važna mehanizma za zaštitu prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. U prvom istraživanju koje predstavljamo analiziran je rad Upravnog inspektorata Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u čijoj je nadležnosti nadzor nad sprovođenjem Zakona. Drugo istraživanje odnosi se na rad prekršajnih sudova u predmetima iz oblasti prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Istraživanja smo sproveli u periodu kada je dostignuti nivo prava javnosti da zna ugrožen, kako novim zakonodavnim rešenjima, tako i problemima u primeni postojećeg pravnog okvira. Upravo zbog toga nalaze istraživanja i preporuke koje su iz ih njih proistekle treba posmatrati u kontekstu potrebe da se otklone strukturalni nedostaci u oblasti pristupa informacijama od javnog značaja, i omogući javnosti da svoje pravo da zna ostvari i odbrani kada bude uskraćeno.

Saznajte višePREUZMITE DOKUMENT

Analiza – Javne nabavke i pristup informacijama od javnog značaja

Marina-analiza

Javne nabavke predstavljaju postupak nabavke dobara, usluga i radova koji sprovode naručioci (državni organ, organ autonomne pokrajine i organ lokalne samouprave; pravno lice osnovano u cilju zadovoljavanja potreba u opštem interesu). Kroz postupak javne nabavke građani mogu da prate trošenje budžetskog novca. Postupak javne nabavke bi trebalo da bude u potpunosti transparentan, ali praksa je pokazala da dostupnost informacija u javnim nabavakama nije uvek na zadovoljavajućem nivou. Zbog toga je cilj istraživanja da ukaže na nedostatke u procedurama i praksi, kao i da utvrdi koje informacije najčešće nisu dostupne javnosti i koji su razlozi za manji nivo transparentnosti. Istraživanje se, pored postupka javne nabavke, bavilo i drugim postupcima koji predstavljaju mehanizme zaštite čiji je predmet javna nabavka. Posebna pažnja posvećena je praksi u postupcima javnih nabavki u zdravstvenom sistemu.

Saznajte višePREUZMITE DOKUMENT

Analiza – Javno-privatna partnerstva i pristup informacijama od javnog značaja

Marina-analiza

Javno-privatna partnerstva (JPP) predstavljaju dugoročne sporazume između organa vlasti i kompanija (prevoz, komunalne usluge, infrastrukturni radovi i slično). Iako se radi o partnerstvima koja se najčešće ugovaraju na račun i za račun građana, javnosti nisu dostupne informacije o njihovom sprovođenju, kao i o kvalitetu pružanja usluga. Cilj istraživanja bio je da se utvrdi koliki je nivo transparentnosti informacija o JPP (pre svega, o sprovođenju postupka i sadržaju zaključenih javnih ugovora), i da li postoji neosnovano ograničavanje pristupa određenoj grupi informacija o JPP. Od četiri grada koja su bila obuhvaćena istraživanjem (Beograd, Loznica, Pirot i Zrenjanin) jedino Grad Beograd nije odgovorio na zahtev za pristup informacijama o JPP.

Saznajte višePREUZMITE DOKUMENT

Analiza – Postupanje prekršajnih sudova u oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja

Kristina-analiza

Partneri Srbija sproveli su istraživanje o radu prekršajnih sudova u predmetima iz oblasti prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Analizirani su svi prekršajni postupci koji su pokrenuti po zahtevima Upravne inspekcije od 2015. do 2018. godine – ukupno 103 zahteva.

Saznajte višePREUZMITE DOKUMENT

Analiza – Postupanje Upravnog inspektorata u inspekcijskom nadzoru nad primenom Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Milan-analiza

U 2017. godini javne institucije više od 200 puta nisu objavile tražene informacije od javnog značaja čak ni nakon obavezujućeg rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Upravni inspektorat u sastavu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave nadležan je za sprovođenje inspekcijskog nadzora u takvim slučajevima. Cilj istraživanja bio je da se utvrdi na koji način Upravni inspektorat primenjuje svoja ovlašćenja u oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja.

Saznajte višePREUZMITE DOKUMENT

Javna funkcija – privatna stvar?

jfps-photo

Pristup informacijama od javnog značaja i sloboda izražavanja predstavljaju jedan od temelja otvorenog i demokratskog društva zasnovanog na vladavini prava. Dalje, demokratska društva počivaju na garancijama i efektivnim mehanizmima zaštite prava na privatnost građana. Ova dva prava štite se kako bi se, sa jedne strane, omogućila kontrola rada organa vlasti, a sa druge, omogućila građanima efektivna kontrola nad upotrebom podataka o njima i zaštitu od neosnovanog upliva u zonu intime.

Saznajte višePREUZMITE DOKUMENT

Analiza činilaca zakonitog i nezakonitog poslovanja (analiza od značaja za inspekcijski nadzor)

analiza_korica-novo-page-001

Analiza činilaca zakonitog i nezakonitog poslovanja (analiza od značaja za inspekcijski nadzor) na sveobuhvatan i svestran način ispituje i razjašnjava različite činioce i razloge koji utiču i doprinose tome da privrednici posluju ili ne posluju u skladu sa zakonom. Analiza je kvalitativnog karaktera i sadrži uvid u regulatorni okvir, stručnu literaturu i uporednu praksu, kao i nalaze istraživanja stavova privrednika, sa ciljem rasvetljavanja uzroka i motiva (ne)poštovanja zakona i davanja preporuka za unapređenje sistema.

Saznajte višePREUZMITE DOKUMENT

Podrška primeni medijacije u sudovima i advokaturi u Srbiji

analiza_korica-novo-page-001

Publikacija Podrška primeni medijacije u sudovima i advokaturi u Srbiji rezultat je rada u okviru projekta Podrška primeni medijacije u pravosuđu koji su sproveli Partneri Srbija u periodu od decembra 2015. do aprila 2017. godine. Ambasada Kraljevine Holandije u Republici Srbiji prepoznala je značaj razvoja primene medijacije u Srbiji i podržala ovaj Projekat kroz svoj MATRA program.

Saznajte višePREUZMITE DOKUMENT

Transparentnost, privatnost, i pretpostavka nevinosti

analiza_korica-novo-page-001

Javnost u radu organa javne vlasti predstavlja jedan od temelja otvorenog i demokratskog društva zasnovanog na vladavini prava. S tim u vezi, legitimno je očekivanje javnosti i medija da javna tužilaštva preuzmu aktivnu ulogu u informisanju građana o svom radu. Istovremeno, zaštita podataka o ličnosti i dalje predstavlja temu kojoj se ne posvećuje dovoljno pažnje u javnosti. Kada se radi o zaštiti podataka o ličnosti u javnom tužilaštvu, ona dodatno dobija na značaju imajući u vidu da, pored kršenja prava na privatnost, neadekvatna upotreba podataka može da prouzrokuje kršenje pretpostavke nevinosti, ali i drugih prava učesnika u postupku.

Saznajte višePREUZMITE DOKUMENT

Osnovne novine u Zakoniku o krivičnom postupku iz 2011. godine

ZKP-novine

Novi Zakonik o krivičnom postupku usvojen je 26. novembra 2011. godine. Primena Zakonika počela je 15. januara 2012. za krivična dela organizovanog kriminala i ratnih zločina, dok je u ostalim predmetima Zakonik počeo sa primenom 1. oktobra 2013. godine. Novi ZKP donosi brojne izmene, a neke od najznačajnijih odnose se na zamenu dosadašnjeg inkvizitorskog načela raspravnim modelom, izmenjenu ulogu suda, tužioca i branioca, tužilačku istragu, mogućnosti zaključenja sporazuma o priznanju krivičnog dela, o svedočenju okrivljenog i osuđenog, „jednakost oružja“ na glavnom pretresu, osnovno i unakrsno ispitivanje, kao i druge novine.

Saznajte višePREUZMITE DOKUMENT

Projekat reforme krivičnog zakonodavstva – Konačan izveštaj

ZKP-novine

Konačan izveštaj koji je predstavljen u ovoj publikaciji pripremljen je u okviru Projekta reforme krivičnog zakonodavstva, koji je od jula 2015. do septembra 2016. godine sprovodila Advokatska komora Srbije u partnerstvu sa Advokatskom komorom Albanije, Advokatskom komorom Federacije Bosne i Hercegovine, Advokatskom komorom Kosova i Advokatskom komorom Makedonije, kao i organizacijom civilnog društva Partneri za demokratske promene Srbija.

Saznajte višePREUZMITE DOKUMENT

Zaštita privatnosti i pretpostavke nevinosti u medijima

ZKP-novine

Partneri Srbija su u u maju 2015. započeli rad na projektu Zaštita privatnosti i pretpostavke nevinosti u medijima, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija (FODS). U okviru projekta, Partneri Srbija sproveli su monitoring sadržaja štampanih, elektronskih i onlajn medija u cilju sagledavanja poštovanja dva pomenuta prava prilikom medijskog izveštavanja. Takođe, analiziran je rad Ministarstva unutrašnjih poslova i javnih tužilaštava na unapređenju nivoa zaštite podataka o ličnosti u ovim institucijama, a naročito u odnosu na sprečavanje zloupotrebe podataka i njihovog ustupanja medijima.

Saznajte višePREUZMITE DOKUMENT

Transparentnost i privatnost u sudskim odlukama

ZKP-novine

Pristup informacijama u posedu organa javne vlasti predstavlja jedan od temelja otvorenog i demokratskog društva zasnovanog na vladavini prava. Kada se govori o sudskim odlukama, pristup takvoj vrsti informacija predstavlja mehanizam za ostvarivanje procesnih prava učesnika sudskih postupaka, ali i za ostvarivanje transparentnosti rada sudova, čime se u značajnoj meri može unaprediti i poverenje javnosti u rad sudstva.

Saznajte višePREUZMITE DOKUMENT

Alternative pritvoru u pravnom sistemu Srbije – osnovna prava okrivljenog

ZKP-novine

Ova bošura jedan je od rezultata projekta Podizanje kapaciteta advokature za postupanje u krivičnim postupcima (Serbia Criminal Defense Capacity Program – CDCP), koji Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) i Američko udruženje pravnika (American Bar Association Rule of Law Initiative – ABA ROLI) sprovode u saradnji sa Advokatskom komorom Srbije, i uz podršku US Department of State/Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL). Cilj programa je omogućavanje boljeg pristupa građana pravdi kroz povećanje kapaciteta branilaca za adekvatno zastupanje klijenata. Program podržava usavršavanje advokata za primenu novih instituta u krivičnom postupku, a posebna pažnja posvećena je podizanju kapaciteta i unapređenju veština za zaključivanje sporazuma između javnog tužioca i okrivljenog, odnosno osuđenog, kao i za primenu alternativnih mera za obezbeđenje prisustva okrivljenog i nesmetano vođenje krivičnog postupka.

Saznajte višePREUZMITE DOKUMENT

Priručnik za medijaciju u lokalnoj zajednici

ZKP-novine

Priručnik za medijaciju u lokalnoj zajednici rezultat je rada u okviru projekta „Lokalni ombudsman i medijacija” koji su sproveli Partneri Srbija u periodu od avgusta 2014. do septembra 2015. godine. Ambasada Kraljevine Holandije u Republici Srbiji prepoznala je značaj razvoja primene medijacije u Srbiji, i podržala ovaj Projekat kroz svoj MATRA program. U okviru Projekta, Partneri Srbija sarađivali su sa lokalnim zaštitnicima građana Bačke Topole, Pančeva, Subotice, Voždovca i Vračara, na unapređenju njihovih kapaciteta za pružanje usluga medijacije radi rešavanja sukoba u lokalnoj zajednici. Pored direktnih usluga medijacije koje su pružane građanima, na opštini Voždovac, u saradnji sa lokalnom samoupravom, otvoren je prvi centar za mirno rešavanje sporova u lokalnoj zajednici gde građani mogu dobiti besplatnu pomoć u mirnom rešavanju svojih sukoba.

Saznajte višePREUZMITE DOKUMENT

Priručnik za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

ZKP-novine

Zaštita privatnosti, a time i zaštita podataka o ličnosti, još uvek predstavlja relativno nov koncept u Srbiji. Iako je pravo na zaštitu podataka o ličnosti jedno od osnovnih ljudskih prava garantovanih Ustavom, osnovni pravni okvir u Republici Srbiji ustanovljen je tek u oktobru 2008. godine, usvajanjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Ovaj zakon uspostavlja centralnu ulogu Poverenika za informa cije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao nezavisnog državnog organa, nadležnog da obezbeđuje zaštitu podataka o ličnosti i da sprovodi nadzor nad primenom Zakona. Značaj i potreba za unapređenjem mehanizama zaštite podataka o ličnosti u Srbiji, prepoznati su i kroz poseban član Sporazuma o stabilizaciji i pridru živanju (član 81.) koji je Srbija potpisala u decembru 2007. godine, te imaju i posebno mesto u procesu pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji (u okviru Poglavlja 23. i 24.).

Saznajte višePREUZMITE DOKUMENT

Vodič kroz sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednih društava

ZKP-novine

Ova publikacija je sačinjena uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u okviru Projekta tehničke podrške primeni Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava. Sadržaj ove publikacije zamišljen je da služi kao opšti vodič o opcijama koje su na raspolaganju učesnicima u sporazumnom finansijskom restrukturiranju i nema karakter pravnog ili finansijskog saveta. Bilo koja osoba koja razmatra primenu smernica iznetih u ovoj publikaciji treba da pribavi i nazavisne pravne i/ili finansijske savete u pogledu primenjivosti i utemeljenosti takvih smernica, i ne može da se pouzda u sadržaj ove publikacije.

Saznajte višePREUZMITE DOKUMENT

Analiza primene mere pritvora u Srbiji

ZKP-novine

U mnogim zemljama prekomerna upotreba pritvora predstavlja glavni problem, kako u pretkrivičnom, tako i u kasnijim fazama krivičnog postupka. Međunarodni standardi snažno podstiču primenu vanzavodskih mera tokom istrage, suđenja i izricanja kazne, smatrajući da bi lišenje slobode trebalo nametnuti samo kada vanzavodske mere nisu dovoljne. Prekomerna upotreba pritvora je često simptom nefunkcionalnog krivičnopravnog sistema, koji možda ne omogućava zaštitu prava optuženih i ima nedovoljni institucionalni kapacitet za uvođenje, sprovođenje i praćenje vanzavodskih mera i sankcija. Takođe, ovo je često uzrok kršenja ljudskih prava i društvenih problema u vezi sa velikim troškovima pritvorskog sistema, kao što su prenaseljenost zatvora, loše postupanje prema pritvorenicima, nehumani uslovi pritvora, nemogućnost rehabilitacije prestupnika koji dovode do povećanog recidivizma, kao i društvena stigma u vezi sa pritvorom za sve veći broj lica. Prekomerna upotreba pritvora u istrazi i određivanje kazne zatvora su jednako problematične i moraju se rešiti u cilju stvaranja efikasne i trajne reforme krivičnopravnog sistema.

Saznajte višePREUZMITE DOKUMENT

Veštine zastupanja u krivičnim postupcima – Priručnik za advokate

ZKP-novine

Autor: Robert Lochary Recenzenti verzije na srpskom jeziku: dr Veljko Delibašić, Jugoslav Tintor i Vladimir Beljanski Izdavač: American Bar Association Rule of Law Initiative i Partneri za demokratske promene Srbija Za izdavača: Blažo Nedić Prevod sa engleskog jezika: Darja Koturović

Saznajte višePREUZMITE DOKUMENT

Zaštita privatnosti u Srbiji – Analiza primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

ZKP-novine

Autori: Uroš Mišljenović Blažo Nedić Ana Toskić Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija Za izdavača: Blažo Nedić Dizajn i prelom: Stefan Ignjatović Štampa: Manuarta, Beograd Tiraž: 500 Izrada ove publikacije omogućena je podrškom Evropske unije i američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) kroz Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast i ne…

Saznajte višePREUZMITE DOKUMENT

Aktivni građani protiv korupcije

ZKP-novine

Udruženja građana Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) i Pravni skener od decembra 2012. do juna 2014. godine sproveli su projekat „Aktivni građani protiv korupcije – primena dobrih praksi u borbi protiv korupcije u lokalnoj zajednici“ (Projekat). Projekat su u najvećem delu finansijski podržali Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike…

Saznajte višePREUZMITE DOKUMENT

Besplatna pravna pomoć na jugu Srbije

ZKP-novine

Urednica: Ana Toskić Izdavač: Partners for Democratic Change Serbia Za izdavača: Blažo Nedić Autori: Blažo Nedić, Ana Dešić, Darja Koturović Prevod: Toni Bislimi, Adelina Fazliu Lektura: Tamara Ljubović Dizajn i prelom: Stefan Ignjatović i Marija Berta Štampa: Manuarta, Beograd Tiraž: 300

Saznajte višePREUZMITE DOKUMENT

Medijacija u Srbiji – dostignuća i izazovi

ZKP-novine

Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija Za izdavača: Blažo Nedić Urednici: Blažo Nedić Ana Toskić Dizajn i prelom: Stefan Ignjatović Marija Berta Štampa: Manuarta, Beograd Tiraž: 500 Štampanje ove publikacije pomogao je projekat „Tehnička podrška organizacijama civilnog društva“ (TACSO), koji finansira Evropska unija. Stavovi izneti u publikaciji predstavljaju stavove autora i ne odražavaju nužno mišljenje…

Saznajte višePREUZMITE DOKUMENT

Šta je diskriminacija i kako je prepoznati – jednostavna verzija Praktikuma za zaštitu od diskriminacije

ZKP-novine

Autorke Praktikuma za zaštitu od diskriminacije: Prof. dr Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Kosana Beker, MA, pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti Skraćenu i pojednostavljenu verziju Praktikuma priredile: Dragana Ćirić Milovanović Lea Šimoković Ilustracije: Vasil Vasev Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija Centar za alternativno rešavanje sukoba Za izdavača: Blažo Nedić Dizajn i prelom: Mlađan…

Saznajte višePREUZMITE DOKUMENT

Praktikum za zastitu od diskriminacije / Útmutató a hátrányos megkülönböztetés felismeréséhez / Legaripe vaš pendjaribe diskriminacija / Udhëzim për identifikimin e diskriminit

ZKP-novine

PRAKTIKUM ZA ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE Autorke: Prof. dr Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Kosana Beker, MA, pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija Centar za alternativno rešavanje sukoba Za izdavača: Blažo Nedić Lektura: Svetlana Simićević Dizajn i prelom: Mlađan Petrović Štampa: Manuarta, Beograd Tiraž: 3.000 Stvaranje ove publikacije pomogli su…

Saznajte višePREUZMITE DOKUMENT

Preporuke za razvoj i primenu medijacije u Srbiji

ZKP-novine

Izdаvаč: International Finance Corporation, Bulevаr krаljа Aleksаndrа 86, Beogrаd Zа izdаvаčа: Wendy Werner Autori: Blаžo Nedić, Mr Jelenа Arsić Design copyright © 2011: Aleksаndrа Milаković Rаdinović Design Agency O2 Štаmpаno u Beogrаdu, Srbijа, 2011 Tirаž: 200 2011 International Finance Corporation 2121 Pennsylvania Ave. NW, Washington, DC 20433, United States of America A Member of the…

Saznajte višePREUZMITE DOKUMENT

Primena načela oportuniteta u praksi – izazovi i preporuke

ZKP-novine

Izdavač: Udruženje tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije Autori: prof. dr Stanko Bejatović, dr Vojislav Đurđić, prof. dr Milan Škulić, dr Goran Ilić, mr Jasmina Kiurski, mr Marina Matić, Radovan Lazić, Svetlana Nenadić, Verica Trninić Saradnici: Leposava Porubović-Vujanović, Moma Ilić Tiraž: 500 Štampa: ATC, Beograd Beograd, 2012.

Saznajte višePREUZMITE DOKUMENT

Analiza programa medijacije u Kraljevu u okviru projekta „Kanada-Srbija reforma pravosuđa“

ZKP-novine

Izdavač: Udruženje tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije Autori: prof. dr Stanko Bejatović, dr Vojislav Đurđić, prof. dr Milan Škulić, dr Goran Ilić, mr Jasmina Kiurski, mr Marina Matić, Radovan Lazić, Svetlana Nenadić, Verica Trninić Saradnici: Leposava Porubović-Vujanović, Moma Ilić Tiraž: 500 Štampa: ATC, Beograd Beograd, 2012.

Saznajte višePREUZMITE DOKUMENT