Publikacije

Medijacija u Srbiji – dostignuća i izazovi

Medijacija u Srbiji – dostignuća i izazovi

Sa ciljem da se doprinese promociji mehanizama alternativnog rešavanja sukoba, pre svega medijacije, ova brošura analizira dosadašnja iskustva i prepreke u primeni ovog instituta i predstavlja svojevrstan izveštaj o primeni medijacije u Srbiji, kao i preporuke za dalji razvoj i primenu ovog metoda ADR-a u Srbiji. Izveštaj i preporuke pripremile su organizacije sa višegodišnjim iskustvom u promociji i edukaciji u oblasti ADR-a: Partneri za demokratske promene Srbija, Nansen Dijalog Centar Srbija, Centar za alternativno rešavanje sukoba i Asocijacija medijatora Srbije, i to u oblasti rada sa mladima, u obrazovanju, socijalnom radu i porodičnim odnosima, i pravosuđu. Izveštaj je zasnovan na iskustvu pomenutih organizacija i partnera sa kojima sarađuju, tako da, iako relevantni, podaci ne pretenduju da budu obuhvatni prikaz stanja u ovoj oblasti.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Praktikum za zastitu od diskriminacije / Útmutató a hátrányos megkülönböztetés felismeréséhez / Legaripe vaš pendjaribe diskriminacija / Udhëzim për identifikimin e diskriminit

Praktikum za zastitu od diskriminacije / Útmutató a hátrányos megkülönböztetés felismeréséhez / Legaripe vaš pendjaribe diskriminacija / Udhëzim për identifikimin e diskriminit

Praktikum za zaštitu od diskriminacije izrađen je u okviru projekta „Partnerstvo za toleranciju i zaštitu od diskriminacije u Srbiji“ (Partnership for Tolerance and Anti-discrimination Protection in Serbia – PTAPS), koji ima za cilj unapređenje sistema zaštite od diskriminacije u Srbiji i doprinos izgradnji društvene kohezije kroz povećanje informisanosti građana o problemu diskriminacije i postojećim mehanizmima zaštite, podizanje kapaciteta organizacija civilnog društva, pružalaca pravne pomoći i drugih predstavnika marginalizovanih grupa da adekvatno reaguju, kao i stvaranje uslova za primenu medijacije u slučajevima diskriminacije.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Preporuke za razvoj i primenu medijacije u Srbiji

Preporuke za razvoj i primenu medijacije u Srbiji

U cilju uspostavljanja kvalitetnog i održivog sistema usluga i kontinuiranog razvoja medijacije u Srbiji, neophodno je uvažavanje određenih smernica koje bi omogućile prevazilaženje identifikovanih prepreka i korišćenje postojećih potencijala. Prethodno, korisno je preispitati neke stavove, odnosno razrešiti dileme koje se vezuju za razumevanje medijacije kao veštine rešavanja sukoba.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Primena načela oportuniteta u praksi – izazovi i preporuke

Primena načela oportuniteta u praksi – izazovi i preporuke

Jedno od sve značajnijih načela uređenja krivičnog gonjenja i u krivičnom procesnom zakonodavstvu i javnotužilačkoj praksi Srbije jeste načelo oportuniteta. Njegova se suština ogleda u ovlašćenju javnog tužioca da u slučajevima sticanja stvarnih i pravnih razloga u konkretnom slučaju ceni da li je oportuno (celishodno) pokretati krivični postupak ili ne. Za razliku od načela legaliteta krivičnog gonjenja, koje obavezuje javnog tužioca na pokretanje i vođenje krivičnog postupka u slučaju ispunjenosti za to predviđenih uslova, načelo oportuniteta daje pravo javnom tužiocu da ne pokrene, ne vodi krivični postupak protiv određenog lica uprkos tome što su ispunjeni zakonski uslovi za preduzimanje krivičnog gonjenja.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT