Partneri Srbija

Transparentnost, privatnost, i pretpostavka nevinosti

20.04.2017.

Transparentnost

Urednici: Ana Toskić, Uroš Mišljenović

Autori: dr Jelena Kleut, Nina Andulajević, dr Goran Ilić, Dragana Prodanović, Tamara Bogojević, Tomo Zorić, dr Marina Matić Bošković, Đorđe Ivanović, Uroš Mišljenović, Svetlana Nenadić, Ivan Kuzmanović, Đina Nedović, Goran Jovanović, Nikola Maticki, Zoran Strika, Radovan Lazić, Lana Nanovski, Bogdan Vinka

Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija

Za izdavača: Blažo Nedić

Dizajn i prelom: Kliker Dizajn, Beograd

Štampa: Manuarta, Beograd

Tiraž: 500

Beograd, april 2017

Kategorije

Publikacije