Partneri Srbija

PARTNERI SRBIJA

Partneri Srbija su organizacija civilnog društva, posvećena unapređenju vladavine prava, razvoju građanskog društva i institucionaloj izgradnji u Srbiji i regionu, uz jačanje lokalnih kapaciteta i korišćenje znanja domaćih eksperata. Partneri Srbija razvili su ekspertizu u oblasti alternativnog rešavanja sporova i medijacije, upravljanja konfliktima, vladavine prava, razvoja demokratije i zaštite ljudskih prava, anti-korupcije i zaštite privatnosti i podataka o ličnosti. Od osnivanja 2008. godine Partneri Srbija razvili su bogato iskustvo u pružanju sprovođenju obuka iz oblasti medijacije, treninga i mentorisanja, kao i pružanju podrške brojnim institucijama – od državnih organa do privrednih subjekata, u uspostavljanju sistema za pružanje usluga medijacije zaposlenima i korisnicima.

Partneri Srbija su članica PartnersGlobal, međunarodne mreže lokalnih organizacija, osnovane 1989. godine, posvećene promovisanju demokratije i ljudskih prava, i jačanju lokalnih organizacija u zemljama u tranziciji da postanu održivi partner u svim društvenim sektorima, kako bi dorpinele stvaranju kulture dobrog upravljanja i demokratskog i mirnog upravljanja promenama. Tokom skoro 30 godina rada, kroz 22 nezavisna lokalna centra širom sveta, PartnersGlobal sprovodi lokalne i međunarodne inicijative, i implementira projekte u preko 50 zemalja, radeći na jačanju vladavine prava i učešća građana, kao i osnaživanju marginalizovnih grupa.