Partners Serbia

Upotreba novih medija za promociju transparentnosti vlasti

01.10.2021.

UPOTREBA NOVIH MEDIJA ZA PROMOCIJU TRANSPARENTNOSTI VLASTI

O PROJEKTU

DONATOR

PERIOD IMPLEMENTACIJE PROJEKTA

oktobar 2021. – septembar 2022.

U okviru ovog projekta regionalna mreža nevladinih organizacija sprovodi godišnja istraživanja o otvorenosti institucija izvršne i zakonodavne vlasti na Zapadnom Balkanu. Istraživanje se sprovodi kroz Regionalni indeks otvorenosti na osnovu kojeg utvrđujemo u kojoj meri vlasti u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji čine javno dostupnim informacije iz oblasti svog rada.

Cilj aktivnosti je da pružimo analizu stanja u ovom domenu rada javne uprave, doprinesemo implementaciji reformi i utičemo na jačanje principa dobrog upravljanja, te u konačnom pomognemo samim institucijama da ih efikasnije primene u svom radu.

Na sledećoj internet stranici možete pronaći više detalja o rezultatima dosadašnjeg merenja otvorenosti institucija.

 

Kategorije

PrivatnostUpotreba novih medija za promociju transparentnosti vlasti