Partneri Srbija

VLADAVINA PRAVA

Odgovaramo na izazove i probleme koji proizilaze iz nedosledne primene načela podele vlasti u našem društvu. Kroz jasno definisane strateške ciljeve bavimo se problemima nedosledne i selektivne primene zakona, nedovoljno izgrađenih i snažnih institucija, nepostojanja nezavisnog pravosuđa i neadekvatnih i slabih mehanizama zaštite ljudskih prava u Srbiji i regionu.

  • Cilj 1.

Dosledna primena principa podele vlasti i jednako važenje zakona za sve građane Srbije, jačanjem kapaciteta pravosuđa, praćenjem njegovog rada, zagovaranjem u procesima donošenja odluka i kontrolom rada organa javne vlasti u Srbiji.

  • Cilj 2.

Izgradnja i unapređenje mehanizama za sprečavanje kršenja i zaštitu ljudskih prava sprovođenjem istraživanja, podizanjem svesti ciljane javnosti, edukacijom i pružanjem pravne podrške građanima, inicijativama i civilnom sektoru.

DEMOKRATSKA INFRASTRUKTURA

Transparentan i otvoren rad javnih institucija i postojanje demokratskih procedura su osnov za funkcionisanje uređenog političkog sistema. Aktivni i uključeni građani, slobodni, odgovorni i finansijski održivi mediji, temelj su infrastrukture svakog demokratskog društva. Prepoznajući izazove u navedenim sferama, radimo na jačanju demokratske infrastrukture u Srbiji.

  • Cilj 1.

Jačanje demokratskih procesa u društvu aktivnim učešćem u izradi javnih politika i zagovaranjem transparentnog i otvorenog rada nosilaca javnih ovlašćenja i procesa donošenja odluka.

  • Cilj 2.

Podsticanje učešća građana u procesima donošenja odluka i odbrani javnog interesa, kroz promociju građanske participacije, edukaciju i pružanje podrške pojedincima, inicijativama i organizacijama civilnog društva.

  • Cilj 3.

Promocija uvažavanja značaja javnog interesa u medijskom prostoru Srbije, monitoringom medijskih sadržaja, nadzorom i kontrolom rada regulatornih tela i zagovaranjem poštovanja i unapređenja pravnih i etičkih standarda poslovanja medija, novinarske profesije i drugih aktera u medijskoj sferi.

INSTITUCIONALNI I ORGANIZACIONI RAZVOJ

U okviru naštih svakodnevnih aktivnosti nastojimo da rešimo problem nedovoljnih organizacionih i ljudskih kapaciteta u javnom, privatnom i civilnom sektoru, koji predstavlja prepreku za pristup građana kvalitetnijim uslugama i servisima institucija, privrednih subjekata i civilnog društva.

  • Cilj 1.

Optimizacija kapaciteta, poslovnih procesa i kvaliteta proizvoda i usluga javnog, privatnog i civilnog sektora kroz jačanje kompetencija zaposlenih.

UPRAVLJANJE KONFLIKTIMA

Kao jedna od prvih organizacija u regionu koja se bavi medijacijom i mirnim rešavanjem sporova, u okviru svojih svakodnevnih aktivnosti nastojimo da rešimo problem nedostatka tolerancije i dijaloga u našem društvu, koji se, između ostalog, odražava i u nedovoljnoj primeni alternativnih i humanijih načina za rešavanje sporova i upravljanje konfliktima.

  • Cilj 1.

Promovisanje kulture dijaloga i tolerancije u društvu, kroz informisanje javnog i privatnog sektora, kao i građana, o prednostima medijacije i drugih načina mirnog rešavanja konflikata.

  • Cilj 2.

Doprinos razvoju primene alternativnog rešavanja sporova, kroz zagovaranje za dalje unapređenje regulatornog i institucionalnog okvira u ovoj oblasti, i edukaciju predstavnika institucija, privatnog sektora i medijatora.

  • Cilj 3.

Doprinos efikasnijem rešavanju sporova u društvu, kroz pružanje usluga medijacije, izgradnje internih sistema za medijaciju, održavanjem treninga i konsultacija.