Partneri Srbija

Transparentnost i privatnost u sudskim odlukama

23.03.2016.

 

Autori: Uroš Mišljenović, Ana Toskić

Izdavača: Partneri za demokratske promene Srbija

Za izdavača: Blažo Nedić

Dizajn i prelom: Kliker Dizajn, Beograd

Lektura i korektura: Milica Ponjavić

Štampa: Manuarta, Beograd

Tiraž: 700

Mart 2016. godine

Kategorije

PrivatnostPublikacijeTransparentnost u pravnom sistemu