Publikacije

Otvorenost izvršne vlasti u Srbiji

Otvorenost izvršne vlasti u Srbiji

Koncept otvorene uprave obuhvata širok spektar politika i praksi koje mogu dovesti do novih načina upravljanja, kako iz vladine, tako i iz perspektive građana - može promovisati dobro upravljanje i podstaći bolje odlučivanje, smanjenje korupcije i efikasnije usluge koje vlasti isporučuju građanim. Cilj naših aktivnosti je da pružimo analizu stanja u oblasti otvorenosti i transparentnosti rada institucija izvršne vlasti i doprinesemo kreiranju i sprovođenju reformi u ovim oblastima, kroz izgradnju partnerskog odnosa sa svim institucijama. U ovom dokumentu predstavljamo vam ključne rezultate istraživanja o otvorenosti izvršne vlasti u 2022. godini

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Otvorenost parlamenta u Srbiji

Otvorenost parlamenta u Srbiji

U okviru projekta Regionalni indeks otvorenosti, Partneri Srbija i ove godine su sproveli istraživanje o transparenosti, pristupačnosti, integritetu i učinkovitosti Narodne skupštine i Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine. Iako je primećen blagi pomak u odnosu na prošlogodišnje istraživanje, evidentno je da postoje brojni aspekti u radu Narodne skupštine i Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine koje je neophodno poboljšati. Stoga, nadamo se da će ovi nalazi i preporuke doprineti kreiranju i sprovođenju reformi u ovim oblastima, kroz izgradnju partnerskog odnosa sa najvišim predstavničkim telom u našoj zemlji.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Analiza stanja transparentnosti i otvorenosti pravosudnih organa

Analiza stanja transparentnosti i otvorenosti pravosudnih organa

Drugu godinu za redom, organizacija Partneri Srbija sprovodi istraživanje o stanju transparentnosti sudova i tužilaštava u Republici Srbiji. Istraživanje obuhvata analizu nivoa proaktivne i reaktivne transparentnosti sudova i tužilaštava i analizu strateških dokumenata koja se odnose na komunikaciju pravosuđa sa javnošću. U odnosu na prethodno istraživanje, istraživanje je ove godine obuhvatilo i analizu legislativne reforme pravosuđa. Analiza je namenjena svim pravosudnim organima kako bi unapredili svoje postupanje u oblasti transparentnosti, posebno imajući u vidu da se neki od uočenih nedostataka relativno lako mogu otkloniti i da, pre svega zavise od volje pojedinačnih sudova i tužilaštava. Analiza je takođe namenjena i svim institucijama i stručnoj javnosti koji učestvuju u procesu reforme pravosuđa, kako bi se na strateški način otklonili uočeni nedostaci u ovoj oblasti.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Usklađenost Zakona o zaštiti podataka o licnosti sa EU zakonodavstvom i standardima Saveta Evrope

Usklađenost Zakona o zaštiti podataka o licnosti sa EU zakonodavstvom i standardima Saveta Evrope

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL) usvojen je u novembru 2018. godine. Međutim, imajući u vidu da je u pitanju jako složen i kompleksan zakon koji podrazumeva niz novih instituta i obaveza za rukovaoce i obrađivače, sa primenom zakona se otpočelo 9 meseci kasnije, u avgustu 2019. godine. Aktuelni zakon donet je po uzoru na Opštu uredbu Evropske unije za zaštitu podataka o ličnosti (engl. GDPR – General Data Protection Regulation) i takozvanu Policijsku direktivu (Law Enforcement Directive), dva dokumenta koja se primenjuju u zemljama Evropske unije od maja 2018. godine. GDPR je unifikovao pravila o zaštiti podataka o ličnosti u zemljama članicama EU, ali i uticao na zakonodavstva kako u državama u procesu pridruživanja, tako i nekim van evropskog kontinenta. Ova uredba unela je niz novina u oblast zaštite podataka o ličnosti, počev od novih obaveza za rukovaoce i obrađivače, širi spektar prava za lica čiji podaci se obrađuju, pooštravanje kazni za kršenje propisa i slično. Međutim, iako Zakon o zaštiti podataka o ličnosti predstavlja vrlo važan iskorak u cilju bolje zaštite prava na privatnost građana Srbije, u prvih nekoliko godina njegove primene primećen je niz nedostataka koje bi trebalo adresirati u budućnosti.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Usklađenost Nacrta zakona o elektronskim medijima sa međunarodnim standardima

Usklađenost Nacrta zakona o elektronskim medijima sa međunarodnim standardima

Domašaj budućeg Zakona o elektronskim medijima u najvećem delu zavisiće od položaja regulatornog tela. Naime, odredbe kojima se uređuje ovaj organ značajne su ne samo u pogledu sastava Saveta REM-a, već i njihove funkcionalne nezavisnosti. Dosadašnji rad ovog tela, a posebno izostanak sprovođenja nadležnosti u odnosu na kontinuirane povrede Zakona pojedinih pružalaca medijskih usluga, sporadično sprovođenje Zakona, kao i nedavnog načina dodele dozvola i odluka s tim u vezi, ne može se oceniti kao adekvatan.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Usklađenost Predloga zakona o elektronskim komunikacijama sa EU zakonodavstvom i analiza Predloga zakona

Usklađenost Predloga zakona o elektronskim komunikacijama sa EU zakonodavstvom i analiza Predloga zakona

Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o elektronskim komunikacijama koji je podnet Narodnoj skupštini Republike Srbije i od 10. februara 2023. godine je u skupštinskoj proceduri. Ovim aktom namera je da se na potpun način uredi oblast elektronskih komunikacija i pravni okvir usaglasi sa pravnim tekovinama Evropske unije, imajući u vidu izmene u EU. Kako je navedeno u saopštenju Vlade povodom usvajanja Predloga zakona, ovaj akt predstavlja unapređenje poslovnog okruženja, podsticanje investicija, kao i dodatno unapređenje zaštite krajnjih korisnika – građana. Kao novine zakonskih rešenja istaknuti su obaveza izdavanja računa za usluge u elektronskom obliku, pravičnija i efikasnija upotreba postojeće infrastrukture, kao i obaveza registracije pripejd korisnika mobilne telefonije. Prema navodima, ovo potonje doprinosi sigurnosti građana.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Opservatorija za Digitalnu agendu - Završno istraživanje o stanju razvoja e-uprave & digitalne pismenosti u ciljanim zemljama Zapadnog Balkana za 2022. godinu

Opservatorija  za Digitalnu agendu - Završno istraživanje o stanju razvoja  e-uprave & digitalne pismenosti u ciljanim zemljama  Zapadnog Balkana za 2022. godinu

Istraživačka metodologija Opservatorije za Digitalnu agendu (DAO) nadovezuje se na prethodne nacionalne izvještaje i mape puta za unapređenje Digitalne agende u ciljanim zemljama Zapadnog Balkana i fokusira se na teme na koje organizacije civilnog društva imaju najveći uticaj. Istraživanje se sprovodi na osnovu ključnih indikatora sadržanih u prethodno pripremljenom upitniku. Indikatori su predviđeni da omoguće regionalno poređenje između odabranih zemalja Zapadnog Balkana, što bi dodatno trebalo da doprinese pozitivnoj konkurenciji i posluži kao motiv za dalju implementaciju Digitalne agende. Istraživanje se zasniva na sprovedenom sekundarnom istraživanju (pregled sprovedenih istraživanja, postojećih dokumenata politike, nacionalnih strategija, programa Vlade i centralnih institucija ciljanih zemalja Zapadnog Balkana, javno dostupnih izvještaja i drugih relevantnih izvora), polustrukturiranim intervjuima sa licima koja su direktno uključena ili pod uticajem procesa digitalizacije, kao i ispitivanju jedne nacionalne politike i tri elektronska servisa.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

PROAKTIVNO OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA: SMJERNICE I PRAKSE

PROAKTIVNO OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA: SMJERNICE I PRAKSE

Ovaj Vodič nastao je kao deo napora grupe organizacija iz regiona, članica mreže ACTION SEE koje sprovode godišnja istraživanja o otvorenosti institucija izvršne i zakonodavne vlasti na Zapadnom Balkanu. Cilj aktivnosti mreže, a ujedno i ovog Vodiča je da pružimo analizu stanja u oblasti transparentnosti i otvorenosti javne uprave, doprinesemo implementaciji reformi i utičemo na jačanje principa dobrog upravljanja, te u konačnom pomognemo samim institucijama da ih efikasnije primene u svom radu. Izrađeni vodič daje smernice i predloge kako da države u reionu unaprede proaktivnu trasnparentnost u svom radu.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Vodič za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti u oblasti sprečavanja pranja novca

Vodič za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti u oblasti sprečavanja pranja novca

Predstavljamo vam vodič namenjen posrednicima u prometu i zakupu nepokretnosti. Cilj vodiča je da agentima za nepokretnosti približi zakonske obaveze u oblasti sprečavanja pranja novca i da im pomogne u uspostavljanju i funkcionisanju unutrašnjeg sistema za sprečavanje pranja novca, kako bi u potrebnoj meri zaštitili svoje poslovanje od rizika ove vrste.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Vodič za organizacije civilnog društva (OCD)

Vodič za organizacije civilnog društva (OCD)

Predstavljamo vam vodič za organizacije civilnog društva kao korisnika finansijskih usluga. Vodič pruža praktične savete za postupanje u situacijama sa kojima se OCD najčešće susreću u redovnom poslovanju: otvaranje tekućih računa, sprovođenje radnji i mera poznavanja i praćenja stranke od strane obveznika, utvrđivanja i provera identiteta stranke kao i utvrđivanja stvarnog vlasnika OCD kao stranke, itd.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT