Publikacije

Analiza Pregleda odredaba koje se menjaju u Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Analiza Pregleda odredaba koje se menjaju u Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Nakon što je skoro cela 2019. godina protekla bez informacija o nastavku procesa donošenja novog zakona, MDULS je 5. novembra 2019. godine objavilo Pregled odredbi koje se menjaju u Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Na prvi pogled nije sasvim jasno da li navedeni dokument treba posmatrati kao novi nacrt zakona, ili kao pripremni/radni dokument MDULS-a na osnovu kojeg će biti izrađen novi nacrt zakona. U slučaju da ovaj Pregled postane novi Nacrt, u ovoj formi, ili uz još neke naknadne ali ne suštinske izmene, pa takav poslat direktno Vladi, a potom i Narodnoj skupštini na usvajanje, obesmišljava se celokupan proces učešća javnosti kroz proces javnih konsultacija.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Kako do informacija o radu sudova - Smernice za tražioce informacija od javnog značaja

Kako do informacija o radu sudova - Smernice za tražioce informacija od javnog značaja

Imajući u vidu da tražioci informacija, kako bi pristupili podacima o radu organa javne vlasti, sve češće koriste mehanizam slanja zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, u nastavku ovog teksta predstavićemo osnovne smernice pomoću kojih će tražioci što lakše doći do nformacija koje su im potrebne.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Analiza primene standarda transparentnosti u sudovima u Republici Srbiji

Analiza primene standarda transparentnosti u sudovima u Republici Srbiji

Pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja jedan je od najznačajnijih mehanizama za kontrolu rada organa javne vlasti. Ovim pravom se obezbeđuje njihov transparentan rad, umanjuje mogućnost korupcije i štite interesi javnosti. Na obavezu organa javne vlasti da svoj rad učine javnim i dostupnim građanima upućuje i Ustav Republike Srbije, koji jemči svima pravo na pristup podacima koji su u posedu državnih organa i organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja, u skladu sa zakonom. Ova oblast bliže je uređena Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Mediji i pravo na privatnost tokom epidemije virusa korona

Mediji i pravo na privatnost tokom epidemije virusa korona

Opšta ocena o važnoj ulozi medija kao posrednika između donosilaca odluka i građana dobila je na značaju tokom pandemije virusa korona zato što se radi o nepoznatom virusu i sasvim novim pravilima ponašanja, koji su zahtevali intenzivno javno informisanje. Izveštaj se bavi pitanjem tretmana ličnih podataka građana u medijskom izveštavanju o virusu korona, polazeći od toga da podaci o zdravstvenom stanju predstavljaju naročito osetljive podatke o ličnosti i da proglašenje epidemije i uvođenje vanrednog stanja nisu suspendovali odredbe domaćeg zakonodavstva, pravilnike Regulatornog tela za elektonske medije i Etički kodeks novinara Srbije. Poznati po senzacionalizmu, objavljivanju potresnih fotografija, potragama za komšijama i neimenovanim poznanicima, domaći mediji su i tokom pandemije nastavili da krše pravo na privatnost građana.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Uticaj Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći na rad organizacija civilnog društva

Uticaj Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći na rad organizacija civilnog društva

Pitanje besplatne pravne pomoći godinama je bilo predmet spora između predstavnika advokature i organizacija civilnog društva. Nakon višegodišnje diskusije ko, kada i pod kojim uslovima sme pružati pravnu pomoć,Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći stupio je na snagu 1. oktobra 2019. godine. U samom tekstu Zakona primećeno je više nejasnoća, kako u pogledu određivanja pružalaca besplatne pravne pomoći, tako i u pogledu samih korisnika kojima pravna pomoć može biti pružena. Nedovoljnom preciznošću pojedinih odredaba takođe je ostavljena mogućnost za proizvoljno tumačenje. Isto tako, Zakon predviđa ograničenja usmerena ka udruženjima građana kao pružaocima besplatne pravne pomoći, odnosno dopušta udruženjima građana da pružaju pravnu pomoć, ali samo na osnovu odredbi zakona koji uređuju pravo azila i zabranu diskriminacije.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Video nadzor: sredstvo za unapređenje bezbednosti ili kršenje privatnosti građana?

Video nadzor: sredstvo za unapređenje bezbednosti ili kršenje privatnosti građana?

Praksa uspostavljanja i koriščenja sistema za video nadzor u Srbiji odlikuje se manjkom transparentnosti procesa i nedovoljnom usklađenošću ovih aktivnosti za Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim propisima. Potreba za boljim regulisanjem oblasti video nadzora javlja se kao posledica više primera u kojima su ovakvi sistemi na pogrešan način korišćeni u Srbiji. Pitanje opravdanosti uvođenja sistema za video nadzor javnih površina postalo je aktuelno početkom 2019. godine kada su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova informisali javnost o namerama da započnu projekat “Siguran grad”. Kako je tada najavljeno, projekat podrazumeva masovnu obradu podataka o ličnosti građana Srbije korišćenjem opreme za video nadzor, što uključuje i korišćenje softvera za prepoznavanje lica. Javnost ni danas nema pouzdanu informaciju o broju kamera i lokacijama na kojima će kamere biti postavljene, a izostala je i stručna analiza o opravdanosti uvođenja ovakvog sistema za video nadzor.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Kako do odgovornijeg i transparentnijeg rada društava kapitala u javnom vlasništvu?

Kako do odgovornijeg i transparentnijeg rada društava kapitala u javnom vlasništvu?

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je 5. februara 2018. godine započelo postupak javnih konsultacija za izmene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i predložilo nacrt Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja nakon čega je usledila javna rasprava koja je završena 19. aprila 2018. godine. Jedna od bitnijih (ako ne i najbitnija) izmena koju donosi Nacrt koji je predložilo Ministarstvo odnosi se na izuzimanje pojedinih (verovatno i javnosti najinteresantnijih) organa javne vlasti iz primene zakona ukoliko bi Nacrt bio usvojen. Naime, za razliku od još uvek važeće odredbe Zakona koja predviđa da će se organom javne vlasti smatrati državni organ kao i pravno lice koje osniva ili finansira u celini, odnosno u pretežnom delu državni organ, član 3 Nacrta, koji definiše „organe javne vlasti“,predviđa da se organom vlasti u smislu ovog Zakona neće smatrati društvo kapitala koje posluje na tržištu u skladu sa propisima o privrednim društvima, bez obzira na to ko je njegov član ili akcionar.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Primena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u Srbiji - Analiza postupanja Upravnog inspektorata i prekršajnih sudova

Primena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u Srbiji - Analiza postupanja Upravnog inspektorata i prekršajnih sudova

Partneri Srbija sproveli su istraživanja i izradili analize o dva važna mehanizma za zaštitu prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. U prvom istraživanju koje predstavljamo analiziran je rad Upravnog inspektorata Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u čijoj je nadležnosti nadzor nad sprovođenjem Zakona. Drugo istraživanje odnosi se na rad prekršajnih sudova u predmetima iz oblasti prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Istraživanja smo sproveli u periodu kada je dostignuti nivo prava javnosti da zna ugrožen, kako novim zakonodavnim rešenjima, tako i problemima u primeni postojećeg pravnog okvira. Upravo zbog toga nalaze istraživanja i preporuke koje su iz ih njih proistekle treba posmatrati u kontekstu potrebe da se otklone strukturalni nedostaci u oblasti pristupa informacijama od javnog značaja, i omogući javnosti da svoje pravo da zna ostvari i odbrani kada bude uskraćeno.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Neodgovornost institucija za skrivanje informacija

Neodgovornost institucija za skrivanje informacija

Studija slučaja „(Ne)Odgovornost institucija za skrivanje informacija” predstavlja i detaljno analizira problem koji u Srbiji sve više uzima maha, a to je da javne institucije izbegavaju da dostave javnosti informacije o svom radu. Ovaj trend je uočen usled porasta broja žalbi koje tražioci informacija izjavljuju Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u poslednjih nekoliko godina. Istovremeno, smanjuje se, procenat uspešnih intervencija Poverenika, odnosno povećava se procenat neizvršenih rešenja Poverenika.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT

Analiza – Javne nabavke i pristup informacijama od javnog značaja

Analiza – Javne nabavke i pristup informacijama od javnog značaja

Javne nabavke predstavljaju postupak nabavke dobara, usluga i radova koji sprovode naručioci (državni organ, organ autonomne pokrajine i organ lokalne samouprave; pravno lice osnovano u cilju zadovoljavanja potreba u opštem interesu). Kroz postupak javne nabavke građani mogu da prate trošenje budžetskog novca. Postupak javne nabavke bi trebalo da bude u potpunosti transparentan, ali praksa je pokazala da dostupnost informacija u javnim nabavakama nije uvek na zadovoljavajućem nivou. Zbog toga je cilj istraživanja da ukaže na nedostatke u procedurama i praksi, kao i da utvrdi koje informacije najčešće nisu dostupne javnosti i koji su razlozi za manji nivo transparentnosti. Istraživanje se, pored postupka javne nabavke, bavilo i drugim postupcima koji predstavljaju mehanizme zaštite čiji je predmet javna nabavka. Posebna pažnja posvećena je praksi u postupcima javnih nabavki u zdravstvenom sistemu.

Saznajte više PREUZMITE DOKUMENT