Partneri Srbija

Vodič za izradu i izmenu sektorskih propisa koji uređuju obradu i zaštitu podataka o ličnost

07.03.2022.

    
                                                                   


 Izdavač: Partneri Srbija
 Autori: Ana Toskić Cvetinović, Damjan Mileusnić, Uroš Mišljenović
 Prelom i dizajn: Kristina Pavlak
 Štampa: Manuarta
 Tiraž: 500
 Godina: 2022
Ova publikacija je objavljena uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za sadržinu ove publikacije isključivo su odgovorni Partneri za demokratske promene Srbija, SHARE Fondacija, Udruženje „Da se zna!”, Beogradska otvorena škola, NVO ATINA i Inicijativa A11, i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije.
SVI POJMOVI KOJI SU U TEKSTU UPOTREBLjENI U MUŠKOM GRAMATIČKOM RODU OBUHVATAJU MUŠKI I ŽENSKI ROD LICA NA KOJA SE ODNOSE.

Kategorije

Publikacije