Partneri Srbija

Vodič za digitalnu bezbednost mladih - Zaštita privatnosti i sprečavanje digitalnog nasilja

31.08.2021.

Izdavač: Beogradska otvorena škola
Za izdavača: Vesna Đukić
Urednice: Marija Todorović, Jelena Šapić
Autorke: Jelena Žunić Cicvarić, Kristina Kalajdžić
Recenzenti: Uroš Mišljenović, Ana Toskić
Lektura i korektura: Marijana Milošević
Dizajn i prelom: Ivana Jevtić
Štampa: Dosije studio
Beograd
Tiraž: 100
Godina: 2021
ISBN 978-86-81402-17-7

Ova publikacija je objavljena uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za sadržinu ove publikacije isključivo su odgovorni Partneri za demokratske promene Srbija, SHARE Fondacija, Udruženje „Da se zna!”, Beogradska otvorena škola, NVO ATINA i Inicijativa A11, i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije.
SVI POJMOVI KOJI SU U TEKSTU UPOTREBLjENI U MUŠKOM GRAMATIČKOM RODU OBUHVATAJU MUŠKI I ŽENSKI ROD LICA NA KOJA SE ODNOSE.

Kategorije

Publikacije