Partneri Srbija

Zaštita privatnosti i pretpostavke nevinosti u medijima

27.04.2016.

korica

Autori: Dr Jelena Kleut, Uroš Mišljenović

Urednica: Ana Toskić

Izdavača: Partneri za demokratske promene Srbija

Za izdavača: Blažo Nedić

Dizajn i prelom: Kliker Dizajn, Beograd

Lektura i korektura: Milica Ponjavić

Štampa: Manuarta, Beograd

Tiraž: 500

April 2016. godine

Kategorije

Vladavina pravaPublikacije