Partneri Srbija

Anti-SLAPP Inicijativa Srbija – Jačanje otpornosti civilnog društva i medija

03.11.2021.

                                                                   Anti-SLAPP Inicijativa Srbija – Jačanje otpornosti civilnog društva i medija

O PROJEKTU

DONATOR

PERIOD IMPLEMENTACIJE PROJEKTA

januar 2024. – jun 2026.

Opšti cilj projekta je doprinos unapređenju okruženja za rad civilnog društva kroz poboljšanje pravne zaštite branitelja i braniteljki ljudskih prava, aktivista i aktivistkinja, kao i medijskih profesionalaca koji se suočavaju sa strateškim pravnim postupcima protiv učešća javnosti, poznatim kao tzv. SLAPP postupci.

Projektom nastojimo da Srbija unapredi pravni okvir i poboljša primenu pravnog okvira u vezi sa SLAPP slučajevima. Projekat počiva na ideji da civilno društvo treba da uspostavi svoju anti-SLAPP platformu, te aktivno stupi u dijalog s nadležnim institucijama radi unapređenja pravnog okvira koji se odnosi na SLAPP postupke. Kako bi se ovo postiglo, sprovešćemo istraživačke aktivnosti, analizu postupanja pravosuđa u SLAPP slučajevima, kreiraćemo zagovaračke dokumente, i organizovati sastanke i događaje sa ključnim donosiocima odluka i predstavnicima pravosuđa.

Takođe, projektom jačamo ulogu civilno društva u pružanju podrške organizacijama, aktivistima i medijima koji su izloženi SLAPP postupcima. Fokus projekta je stavljen na lokalne organizacije, aktiviste i medije, prepoznajući da su upravo oni često meta zastrašivanja putem SLAPP postupaka, dok su postojeće mreže podrške na lokalnom nivou nedovoljne. Planirane aktivnosti uključuju angažovanje lokalnih organizacija, aktivista i novinara, s ciljem stvaranja novih anti-SLAPP mreža unutar lokalnih zajednica. Da bi se to postiglo, podrška će biti pružena putem dodele grantova, pružanjem pravne podrške, kao i kroz edukaciju advokata van Beograda za zastupanje u ovakvim predmetima.

Pored toga, projekat će doprineti da građani u većoj meri razumeju negativne posledice SLAPP postupaka na društvo u celini. Projekat predviđa niz aktivnosti usmerenih na povećanje svesti šire javnosti o tome kako SLAPP postupci protiv organizacija, medija i aktivista istovremeno nanose štetu i njihovim interesima i teži da se kreiraju jače veze između žrtava SLAPP postupaka i građana. Kroz kontinuirano održavanje ove teme u javnosti, putem različitih promotivnih materijala, Projekat teži da doprinese senzibilisanju javnosti o ovom ozbiljnom problemu i generisanju podrške građana što je ključno za otpornost civilnog društva i novinara, ali i za poboljšanje uslova u društvu za bezbedno praktikovanje prava i sloboda.


Ovaj Projekat finansira Evropska unija. 

Kategorije

Anti-SLAPP Inicijativa Srbija – Jačanje otpornosti civilnog drustva i medija