Mediji i pravo na privatnost tokom epidemije virusa korona

30.06.2020.Autor:
dr Jelena Kleut

Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija

Lektura i korektura: Tamara Ljubović

Prelom i dizajn: Dosije studio

Beograd, jun 2020.Ova publikacija objavljena je uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za sadržinu ove publikacije isključivo su odgovorni Partneri za demokratske promene Srbija, SHARE Fondacija, Udruženje „Da se zna!”, Beogradska otvorena škola, NVO ATINA i Inicijativa A11, i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije.


Kategorije

PrivatnostPublikacijeSačuvaj privatnost – odupri se pritisku