Besplatna pravna pomoć na jugu Srbije

17.11.2014.Urednica:
Ana Toskić

Izdavač: Partners for Democratic Change Serbia

Za Izdavača: Blažo Nedić

Autori: Blažo Nedić, Ana Dešić, Darja Koturović

Prevod: Toni Bislimi, Adelina Fazliu

Lektura: Tamara Ljubović

Dizajn i prelom: Stefan Ignjatović i Marija Berta

Štampa: Manuarta, Beograd

Tiraž: 300

Kategorije

Vladavina pravaPublikacije