Preporuke za razvoj i primenu medijacije u Srbiji

14.05.2014.

publikacije_preporuke_za_medijaciju

Izdavač: International Finance Corporation, Bulevаr krаljа Aleksаndrа 86, Beogrаd

Za Izdavača: Wendy Werner

Autori: Blаžo Nedić, Mr Jelenа Arsić

Design copyright © 2011: Aleksаndrа Milаković Rаdinović Design Agency O2

Štаmpаno u Beogrаdu, Srbijа, 2011

Tiraž: 200

2011 International Finance Corporation 2121 Pennsylvania Ave. NW, Washington, DC 20433, United States of America

A Member of the World Bank Group

Kategorije

MedijacijaPublikacijeUpravljanje konfliktima