Analiza Pregleda odredaba koje se menjaju u Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

03.10.2020.


 

Izdavač: Partneri Srbija

Za izdavača: Ana Toskić Cvetinović

Autori analize: Nenad Kovačević

Saradnici: Mirjana Stevanović, Kristina Kalajdžić i Uroš Mišljenović

Lektura i korektura: Tamara Ljubović

Dizajn i prelom: Dosije Studio Beograd

Beograd, oktobar 2020.
 Ova publikacija nastala je u okviru projekta “Gde je javnost u javnim preduzećima?”, koji je podržan od Fondacije za otvoreno društvo, Srbija. Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Partnera Srbija i ne može se, ni pod kojim uslovima, smatrati odrazom stavova Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.

Kategorije

Publikacije