Partneri Srbija

Studija slučaja

29.03.2022.Izdavač:
Partneri Srbija
Za izdavača: Blažo Nedić
Autor:  Kristina Kalajdžić
Recenzent: Ana Toskić Cvetinović
Lektura i korektura: Milica Tošić
Dizajn i prelom: Kristina Pavlak
Beograd, mart 2022.
Tiraž: 300
 


 

Ova publikacija objavljena je uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za sadržinu ove publikacije isključivo su odgovorni Partneri za demokratske promene Srbija, SHARE Fondacija, Udruženje „Da se zna!”, Beogradska otvorena škola, NVO ATINA i Inicijativa A11, i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije.

Kategorije

PrivatnostPublikacijeSačuvaj privatnost – odupri se pritisku