Partneri Srbija

Prava i obaveze građana prilikom mirnog okupljanja

26.04.2022.

Autorka: 
Nina Nicović, advokatica 
Dizajn i prelom:
Kliker Dizajn
Izdavač:
Partneri Srbija
Za izdavača:
Ana Toskić Cvetinović
Godina:
Beograd, februar 2022.
Ova publikacija predstavlja deo zajedničkih napora Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Nacionalne koalicije za decentralizaciju (NKD), Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) i Partnera za demokratske promene Srbija da podstaknu veće učestvovanje građana u odlučivanju kroz projekat „Građani imaju moć” koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj publikacije je isključiva odgovornost autora i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.

Kategorije

Vladavina pravaPublikacijeGrađani imaju moć