SPECIJALIZOVANA OBUKA POSREDNIKA U PORODIČNIM SPOROVIMA

Opis

Cilj obuke: Sticanje znanja i veština potrebnih za primenu medijacije u sporovima iz porodičnih odnosa, a naročito osposobljavanje za razumevanje i primenu relevantnih normi Porodičnog zakona i Zakona o posredovanju u rešavanju sporova u postupcima porodične medijacije, uključujući i procenu primenljivosti medijacije u sferi porodičnih odnosa, postupanje u slučajevima sa elementima nasilja u porodici, uključivanje deteta i trećih lica u proces medijacije, pripremu sporazuma u porodičnoj medijaciji, kao i druga neophodna znanja i veštine za primenu medijacije u porodičnim sporovima.

Pohađanjem ove dvodnevne obuke, polaznici stiču uverenje o završenih 12 sati stručnog usavršavanja, neophodnih za produženje dozvole za posredovanje.

Obuka je namenjena medijatorima koji su završili osnovnu obuku za posrednike – medijatore, kao i profesionalcima koji u okviru svojih svakodnevnih aktivnosti pomažu porodicama u rešavanju konflikata.

Program obuke čine tri celine:

  • Pravni okvir za primenu medijacije u porodičnim sporovima
  • Specifične intervencije medijatora u porodičnoj medijaciji
  • Postupanje medijatora u vezi sa sporazumima postignutim u postupku porodične medijacije

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona 011/3231-551 i mejla  office@partners-serbia.org

Treneri

Dr Jelena Arsić

Diplomirana pravnica, fasilitatorka i porodična medijatorka, docentkinja na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Pitsburg (SAD), odbranivši magistarski rad iz oblasti porodične medijacije. Sertifikat za sudskog porodičnog medijatora stekla pri Centru za medijaciju i pravo u Pitsburgu. Aktivna u oblasti medijacije i alternativnog rešavanja sporova od 2003. godine, istovremeno se usavršavajući u oblasti porodične i privredne medijacije. Učestvovala u više projekata uspostavljanja i razvoja medijacije u Srbiji i regionu. Od 2006. do 2008. godine radi za Američko udruženje pravnika na projektima podrške razvoju medijacije u Srbiji. Od 2008. godine konsultant IFC - World Bank u Srbiji u oblasti medijacije. 2009. godine angažovana kao nacionalni konsultant UNDP u okviru projekta „Podrška sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji”. Bila je gostujući predavač na specijalističkim studijama iz oblasti medijacije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i na predmetu Porodična medijacija u okviru master studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Članica European Mediation Network Initiative (EMNI), South East European Mediation Forum (SEEMF), američke Asocijacije za rešavanje konflikata (ACR) i Nacionalnog udruženja medijatora Srbije (NUMS). Bila je članica radne grupe za izradu nacrta Zakona o medijaciji. Autorka brojnih priručnika, studija i drugih tekstova iz oblasti medijacije i alternativnog rešavanja sporova. Medijaciju sprovodi na srpskom i engleskom jeziku.

Dragana Ćuk Milankov

Psiholog, fasilitatorka i medijatorka, licencirana od strane Ministarstva pravde Republike Srbije. Predsednica Centra za alternativno rešavanje sukoba (CARS). Diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radila na Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu, kao klinički psiholog i psihoterapeut. Aktivna u oblasti medijacije od 2002. godine. Dugogodišnja konsultantkinja Nemačke vladine organizacije za tehničku pomoć i saradnju (GIZ), u okviru projekta „Jačanje struktura za osnaživanje mladih i participaciju”, na programima školske medijacije i medijacije u zajednici. Angažovana u organizaciji za podršku žrtvama trgovine ljudima Atina u okviru koje sprovodi medijacije između korisnica programa i njihovih porodica. Učestvovala u više projekata uspostavljanja službe medijacije u Srbiji i Crnoj Gori. 2009. godine angažovana kao nacionalna konsultantkinja UNDP-ja na programu podrške sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji. Od 2011. godine koordinatorka radne grupe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za kreiranje službe medijacije u slučajevima diskriminacije. 2013. godine konsultantkinja UNWoman na programu podrške uspostavljanja mehanizma osobe od poverenja u okviru sektora bezbednosti, u domenu veština medijacije. Bila je angažovana kao gostujući predavač na specijalističkim studijama iz oblasti medijacije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Članica South East European Mediation Forum-a (SEEMF), Mediation Training Institute Community i Nacionalnog udruženja medijatora Srbije (NUMS). Autorka brojnih priručnika i publikacija.