SPECIJALIZOVANA OBUKA POSREDNIKA U SLUČAJEVIMA DISKRIMINACIJE

Opis

Cilj obuke: Sticanje znanja i veština primenljivih u konretnim situacijama, a naročito osposobljavanje za razumevanje Zakona o zabrani diskriminacije, definisanje i prepoznavanje manifestacija i posledica neopravdanog pravljenja razlika ili nejednakog postupanja, koje se zasniva na rasi, boji kože, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, itd, kao i za sticanje neophodnih znanja i veština za medijaciju u slučajevima diskriminacije.

Pohađanjem ove obuke, polaznici stiču uverenje o završenih 12 sati stručnog usavršavanja, neophodnih za produženje dozvole za posredovanje.

Obuka je namenjena medijatorima koji su završili osnovnu obuku za posrednike – medijatore, profesionalcima u oblasti diskriminacije, zaposlenima u centrima za socijalni rad, kao i svima koji u okviru svojih svakodnevnih radnih aktivnosti dolaze u dodir sa slučajevima diskriminacije.

Program obuke čine tri celine:

  • Pravni okvir za primenu medijacije u oblasti zaštite od diskriminacije
  • Pojam i manifestacije diskriminacije (prepoznavanje predrasuda i mehanizma okrivi žrtvu)
  • Specifičnosti medijacije u slučajevima diskriminacije – adekvatne intervencije medijatora

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona 011/3231-551 i mejla  office@partners-serbia.org

Treneri

Dragana Ćuk Milankov

Psiholog, fasilitatorka i medijatorka, licencirana od strane Ministarstva pravde Republike Srbije. Predsednica Centra za alternativno rešavanje sukoba (CARS). Diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radila na Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu, kao klinički psiholog i psihoterapeut. Aktivna u oblasti medijacije od 2002. godine. Dugogodišnja konsultantkinja Nemačke vladine organizacije za tehničku pomoć i saradnju (GIZ), u okviru projekta „Jačanje struktura za osnaživanje mladih i participaciju”, na programima školske medijacije i medijacije u zajednici. Angažovana u organizaciji za podršku žrtvama trgovine ljudima Atina u okviru koje sprovodi medijacije između korisnica programa i njihovih porodica. Učestvovala u više projekata uspostavljanja službe medijacije u Srbiji i Crnoj Gori. 2009. godine angažovana kao nacionalna konsultantkinja UNDP-ja na programu podrške sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji. Od 2011. godine koordinatorka radne grupe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za kreiranje službe medijacije u slučajevima diskriminacije. 2013. godine konsultantkinja UNWoman na programu podrške uspostavljanja mehanizma osobe od poverenja u okviru sektora bezbednosti, u domenu veština medijacije. Bila je angažovana kao gostujući predavač na specijalističkim studijama iz oblasti medijacije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Članica South East European Mediation Forum-a (SEEMF), Mediation Training Institute Community i Nacionalnog udruženja medijatora Srbije (NUMS). Autorka brojnih priručnika i publikacija.

Blažo Nedić

Međunarodni akreditovani medijator, advokat, trener i konsultant, sa preko 25 godina iskustva u Srbiji, Evropi i SAD. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, postdiplomske studije završio na Metropolitan Univerzitetu u Londonu, a master studije na Pravnom fakultetu Pepperdine Univerziteta u Los Anđelesu. Licencirani medijator i akreditovani trener za sprovođenje osnovne i specijalizovane obuke medijatora od strane Ministarstva pravde Republike Srbije, medijator na listi Privredne komore Srbije i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Sertifikovan od strane ABA Dispute Resolution Section, ADR Group, JAMS International i Svetske banke. Član globalne mreže medijatora ADR Center iz Rima i Nacionalnog udruženja medijatora Srbije (NUMS). Medijacijom se bavi od 2002. godine, a od 2006. bavi se isključivo vansudskim rešavanjem sporova i kao medijator postupao je u nekoliko stotina privrednih, imovinskih, radnopravnih i sporova u oblasti diskriminacije. Gostujući predavač na Klinici za medijaciju na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2001. do 2008. radio kao pravni savetnik USAID programa reforme pravosuđa u Srbiji u organizaciji ABA/CEELI, na projektima pravne reforme i alternativnog rešavanja sporova. Član radnih grupa za izradu Zakona o medijaciji i Zakona o posredovanju u rešavanju sporova. Autor brojnih stručnih publikacija i blogova, redovno drži treninge i prezentacije na temu medijacije i rešavanja sporova na domaćim, regionalnim i međunarodnim konferencijama i događajima. Medijaciju sprovodi na srpskom i engleskom jeziku.