Partneri Srbija

SPECIJALIZOVANA OBUKA POSREDNIKA U SPOROVIMA IZ OBLASTI ZLOSTAVLJANJA NA RADU (MOBINGA)

Opis

Cilj obuke: Sticanje znanja i veština za primenljivih u konkretnim situacijama, a naročito osposobljavanje za razumevanje Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu i primenu Pravilnika o zlostavljanju na radu, definisanju i prepoznavanju manifestacija i posledica mobinga, kao i neophodna znanja i veštine za medijaciju u slučajevima zlostavljanja na radu.

Pohađanjem ove obuke, polaznici stiču uverenje o završenih 12 sati stručnog usavršavanja, neophodnih za produženje dozvole za posredovanje.

Obuka je namenjena medijatorima koji su završili osnovnu obuku za posrednike – medijatore, licima iz oblasti rada i radnih odnosa, zaposlenima u preduzećima, institucijama i javnom i nevladinom sektoru, profesionalcima iz oblasti ljudskih resursa i pravnih službi, kao i svima koji u okviru svojih svakodnevnih radnih aktivnosti pomažu zaposlenima u rešavanju konflikata ili su lica za podršku ili posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu.

Program obuke čine tri celine:

  • Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
  • Pojam i manifestacije mobinga
  • Specifičnosti medijacije u slučajevima mobinga

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona 011/3231-551 i mejla  office@partners-serbia.org

Treneri

Vera Despotović

Diplomirana socijalna radnica, porodična psihoterapeutkinja i medijatorka. Završila specijalističke studije iz medijacije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Zaposlena na Fakultetu za medije i komunikacije, na departmanu za socijalni rad. Dvadesetogodišnje iskustvo u primeni psihoterapije i medijacije u  radu sa parovima i porodicama u Savetovalištu za brak i porodicu grada Beograda. 2005. inicirala uvođenje medijacije, kao nove usluge, u sistem socijalne zaštite. Praksu medijacije sprovodi u oblasti porodičnih sporova, u radu sa maloletnim počiniocima krivičnih dela i oštećenih strana,  u slučajevima zlostavljanja na radu i u slučajevima diskiriminacije. Autorka i realizatorka specijalizovanih programa obuke iz oblasti porodične medijacije, medijacije između žrtve i maloletnih prestupnika, medijacije u slučajevima zlostavljanja na radu i medijacije u slučajevima diskiriminacije. Od 2010. predavač na specijalističkim studijama Inovacije znanja iz oblasti medijacije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Od 2011. godine član radne grupe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za kreiranje službe medijacije u slučajevima diskriminacije. Autorka brojnih priručnika i stručnih radova iz oblasti medijacije. 

Blažo Nedić

Međunarodni akreditovani medijator, advokat, trener i konsultant, sa preko 25 godina iskustva u Srbiji, Evropi i SAD. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, postdiplomske studije završio na Metropolitan Univerzitetu u Londonu, a master studije na Pravnom fakultetu Pepperdine Univerziteta u Los Anđelesu. Licencirani medijator i akreditovani trener za sprovođenje osnovne i specijalizovane obuke medijatora od strane Ministarstva pravde Republike Srbije, medijator na listi Privredne komore Srbije i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Sertifikovan od strane ABA Dispute Resolution Section, ADR Group, JAMS International i Svetske banke. Član globalne mreže medijatora ADR Center iz Rima i Nacionalnog udruženja medijatora Srbije (NUMS). Medijacijom se bavi od 2002. godine, a od 2006. bavi se isključivo vansudskim rešavanjem sporova i kao medijator postupao je u nekoliko stotina privrednih, imovinskih, radnopravnih i sporova u oblasti diskriminacije. Gostujući predavač na Klinici za medijaciju na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2001. do 2008. radio kao pravni savetnik USAID programa reforme pravosuđa u Srbiji u organizaciji ABA/CEELI, na projektima pravne reforme i alternativnog rešavanja sporova. Član radnih grupa za izradu Zakona o medijaciji i Zakona o posredovanju u rešavanju sporova. Autor brojnih stručnih publikacija i blogova, redovno drži treninge i prezentacije na temu medijacije i rešavanja sporova na domaćim, regionalnim i međunarodnim konferencijama i događajima. Medijaciju sprovodi na srpskom i engleskom jeziku.