OSNOVNA OBUKA ZA POSREDNIKE – MEDIJATORE

Opis

Cilj obuke: Sticanje znanja i veština za obavljanje poslova posredovanja – medijacije u rešavanju sporova, unapređenje veština komunikacije i pregovaranja, upravljanja i rukovođenja, prevencija i rešavanje sukoba u svakondnevnom radu.

Obuka se organizuje u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednika („Službeni glasnik RS“, br. 146/14) i predstavlja jedan od uslova za dobijanje Dozvole za posredovanje i sticanje prava na upis u Registar posrednika pri Ministarstvu pravde RS.

Obuka između ostalog uključuje i sledeće teme:

  • Pojam i vrste tehnika alternativnog rešavanja sporova (ARS)
  • Pravni okvir za primenu posredovanja – medijacije (nacionalni i međunarodni propisi)
  • Razumevanje konflikta, pristupi konfliktu i analiza konflikta
  • Veštine komunikacije
  • Pojam, načela i stilovi posredovanja – medijacije
  • Priprema za medijaciju, faze medijacije i uloga medijatora
  • Postupak posredovanja, saradnja sa advokatima i učešće trećih lica
  • Veštine pregovaranja, prevazilaženje blokada, zaključenje sporazuma
  • Primeri dobre prakse medijatora iz SAD i Evrope, praktični primeri, vežbe i simulacije
  • Standardi ponašanja medijatora i etička pitanja

Obuka je namenjena rukovodiocima i zaposlenima u javnim i privatnim institucijama, nezavisnim telima, organizacijama i udruženjima građana, lokalnim samoupravama, direktorima i menadžerima privrednih društava, nezavisnim konsultantima i ekspertima svih profesija, advokatima, pravnicima, psiholozima, pedagozima, stečajnim upravnicima, kao i drugim profesijama, te svima koji žele da ovladaju veštinama konstruktivne komunikacije, pregovaranja i medijacije.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona 011/3231-551 i mejla  office@partners-serbia.org

Treneri

Dr Jelena Arsić

Diplomirana pravnica, fasilitatorka i porodična medijatorka, docentkinja na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Pitsburg (SAD), odbranivši magistarski rad iz oblasti porodične medijacije. Sertifikat za sudskog porodičnog medijatora stekla pri Centru za medijaciju i pravo u Pitsburgu. Aktivna u oblasti medijacije i alternativnog rešavanja sporova od 2003. godine, istovremeno se usavršavajući u oblasti porodične i privredne medijacije. Učestvovala u više projekata uspostavljanja i razvoja medijacije u Srbiji i regionu. Od 2006. do 2008. godine radi za Američko udruženje pravnika na projektima podrške razvoju medijacije u Srbiji. Od 2008. godine konsultant IFC - World Bank u Srbiji u oblasti medijacije. 2009. godine angažovana kao nacionalni konsultant UNDP u okviru projekta „Podrška sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji”. Bila je gostujući predavač na specijalističkim studijama iz oblasti medijacije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i na predmetu Porodična medijacija u okviru master studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Članica European Mediation Network Initiative (EMNI), South East European Mediation Forum (SEEMF), američke Asocijacije za rešavanje konflikata (ACR) i Nacionalnog udruženja medijatora Srbije (NUMS). Bila je članica radne grupe za izradu nacrta Zakona o medijaciji. Autorka brojnih priručnika, studija i drugih tekstova iz oblasti medijacije i alternativnog rešavanja sporova. Medijaciju sprovodi na srpskom i engleskom jeziku.

Dragana Ćuk Milankov

Psiholog, fasilitatorka i medijatorka, licencirana od strane Ministarstva pravde Republike Srbije. Predsednica Centra za alternativno rešavanje sukoba (CARS). Diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radila na Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu, kao klinički psiholog i psihoterapeut. Aktivna u oblasti medijacije od 2002. godine. Dugogodišnja konsultantkinja Nemačke vladine organizacije za tehničku pomoć i saradnju (GIZ), u okviru projekta „Jačanje struktura za osnaživanje mladih i participaciju”, na programima školske medijacije i medijacije u zajednici. Angažovana u organizaciji za podršku žrtvama trgovine ljudima Atina u okviru koje sprovodi medijacije između korisnica programa i njihovih porodica. Učestvovala u više projekata uspostavljanja službe medijacije u Srbiji i Crnoj Gori. 2009. godine angažovana kao nacionalna konsultantkinja UNDP-ja na programu podrške sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji. Od 2011. godine koordinatorka radne grupe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za kreiranje službe medijacije u slučajevima diskriminacije. 2013. godine konsultantkinja UNWoman na programu podrške uspostavljanja mehanizma osobe od poverenja u okviru sektora bezbednosti, u domenu veština medijacije. Bila je angažovana kao gostujući predavač na specijalističkim studijama iz oblasti medijacije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Članica South East European Mediation Forum-a (SEEMF), Mediation Training Institute Community i Nacionalnog udruženja medijatora Srbije (NUMS). Autorka brojnih priručnika i publikacija.

Blažo Nedić

Međunarodni akreditovani medijator, advokat, trener i konsultant, sa preko 25 godina iskustva u Srbiji, Evropi i SAD. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, postdiplomske studije završio na Metropolitan Univerzitetu u Londonu, a master studije na Pravnom fakultetu Pepperdine Univerziteta u Los Anđelesu. Licencirani medijator i akreditovani trener za sprovođenje osnovne i specijalizovane obuke medijatora od strane Ministarstva pravde Republike Srbije, medijator na listi Privredne komore Srbije i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Sertifikovan od strane ABA Dispute Resolution Section, ADR Group, JAMS International i Svetske banke. Član globalne mreže medijatora ADR Center iz Rima i Nacionalnog udruženja medijatora Srbije (NUMS). Medijacijom se bavi od 2002. godine, a od 2006. bavi se isključivo vansudskim rešavanjem sporova i kao medijator postupao je u nekoliko stotina privrednih, imovinskih, radnopravnih i sporova u oblasti diskriminacije. Gostujući predavač na Klinici za medijaciju na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2001. do 2008. radio kao pravni savetnik USAID programa reforme pravosuđa u Srbiji u organizaciji ABA/CEELI, na projektima pravne reforme i alternativnog rešavanja sporova. Član radnih grupa za izradu Zakona o medijaciji i Zakona o posredovanju u rešavanju sporova. Autor brojnih stručnih publikacija i blogova, redovno drži treninge i prezentacije na temu medijacije i rešavanja sporova na domaćim, regionalnim i međunarodnim konferencijama i događajima. Medijaciju sprovodi na srpskom i engleskom jeziku.