Primena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u Srbiji - Analiza postupanja Upravnog inspektorata i prekršajnih sudova

02.09.2019.

Autori analize: Milan Stefanović, Kristina Kalajdžić

Saradnici na istraživanju: Ana Toskić, Uroš Mišljenović

Izdavač: Partneri za demokratske promene Srbija

Lektura i korektura: Tamara Ljubović

Prelom, dizajn i priprema za štampu: Kliker Dizajn

Beograd, jul 2019

Ova publikacija je proizvedena uz finansijsku pomoć Evropske unije i Fondacije za otvoreno društvo, Srbija. Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost autora i ne može se, ni pod kojim uslovima, smatrati odrazom stavova Evropske unije ili Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.

Svi pojmovi koji su u tekstu upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu obuhvataju muški i ženski rod lica na koja se odnose.

Kategorije

Dobro upravljanjeBudućnost slobode informacija u SrbijiPublikacije