Evropski sud za ljudska prava utvrdio da je obrada biometrijskih podataka demonstranta intruzivna i nesrazmerna svrsi

04.07.2023.

Evropski sud za ljudska prava (ESLJP) danas je doneo prvostepenu presudu u predmetu Glukhin protiv Rusije (Glukhin v. Russia, 11519/20), kojom je jednoglasno utvrđena povreda člana  8 (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života) i člana 10 (sloboda izražavanja) Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Naime, gospodin Glukhin je 2019. godine uhapšen nakon što je održao miran samostalan protest u podzemnom prolazu u Moskvi, kako bi skrenuo pažnju javnosti na slučaj jednog demonstranta. ESLJP je utvrdio da je policija identifikovala gospodina Glukhina korišćenjem tehnologija za biometrijsko raspoznavanje lika, koristeći snimke sa javnih kamera za video nadzor.

U obrazloženju odluke je navedeno da je ovakva odbrada podataka o ličnosti od strane policije veoma intruzivna i nesrazmerna, jer mirne demonstracije gospodina Glukhina nisu izazvale nikakvu opasnost po javni red i mir, niti bezbednost, kao i da je korišćenje tehnologija za biometrijsko raspoznavanje lika u ove svrhe u suprotnosti sa vrednostima demoktraskog društva koje počiva na vladavini prava.
 
Rusija je obavezana da gospodinu Gluhkinu isplati 9.800,00 EUR na ime nematerijalne štete, kao i 6.400,00 EUR na ime troškova sudskog postupka.

Kategorije

Vesti