Partneri Srbija

Jačanje kapaciteta Mreže inspektora Srbije

01.03.2019.

JAČANJE KAPACITETA MREŽE INSPEKTORA SRBIJE

O PROJEKTU

DONATOR

PERIOD IMPLEMENTACIJE PROJEKTA

februar 2019. – februar 2020.

Partneri Srbija, u saradnji sa USAID Projektom saradnje za ekonomski razvoj (USAID Cooperation for Growth – CfG), u februaru 2019. godine otpočeli su sprovođenje projekta „Jačanje kapaciteta Mreže inspektora Srbije″. Cilj ovog projekta je poboljšanje kvaliteta inspekcijskog nadzora i komunikacije između inspektora i subjekata inspekcijskog nadzora, kroz jačanje Mreže inspektora Srbije (MINS, Udruženje).

U okviru ovog jednogodišnjeg projekta, predviđeno je sprovođenje niza aktivnosti, između ostalog:

  • Analiziranje administrativnih i trening potrena članova Udruženja;
  • Pisanje e-biltena sa mišljenjima i primerima iz prakse, o problemima kao i novim idejama u inspekcijskom nadzoru;
  • Strateško planiranje;
  • Godišnja skupština MINS-a;
  • Trening za trenere;
  • 4 regionalne posete inspekcijama koje su primeri najbolje prakse inspekcijskog nadzora.

Sve navedene aktivnosti usmerene su ka jačanju administrativnih i upravljačkih kapaciteta MINS-a, na izgradnju njihovih kapaciteta za upravljanje i zastupanje, ali i da Udruženju obezbede veću vidljivost među inspektorima, kao i da se predstave i široj javnosti. Do kraja projekta, MINS će prerasti u relevantnog partnera, kako za državne, tako i za privatne stejkholdere, i postati važan faktor u budućim procesima regulatornih reformi u zemlji.

Kategorije

Dobro upravljanjeJačanje kapaciteta MINS