Identiteti i tragovi u virtuelnom prostoru – pravo na zaborav i Evropski sud pravde

16.03.2018.

Uroš Mišljenović i Ana Toskić iz Partnera Srbija su i ove godine održali predavanje polaznicima Studija budućnosti Beogradske otvorene škole na temu „Identiteti i tragovi u virtuelnom prostoru – pravo na zaborav i Evropski sud pravde.“

Studentima je kroz razgovor, studije slučajeva i interakivne vežbe predstavljen pojam zaštite privatnosti u digitalnom okruženju, nova Uredba Evropske unije o zaštiti ličnih podataka (GDPR), kao i šta je to pravo na zaborav? Takođe razgovarali su i o presudi Evropskog suda pravde iz 2014. godine u slučaju Costeja, kao i pravnim i praktičnim posledicama ove presude.

Studentima je posebno bilo interesantno na koji način oni kao pojedinci mogu da zaštite svoje lične podatke na internetu, za koje svrhe njihove podatke koriste državni organi, a za koje privatne korporacije, kao i koje su eventualne posledice do kojih može doći usled nagomilavanja ili ukrštanja podataka od strane subjekta koji podatke sakuplja i obrađuje.

Kategorije

IzdvajamoPrivatnostPartneri SrbijaEdukacijaVesti