Uticaj Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći na rad organizacija civilnog društva

02.06.2020.

Autor: Damjan Mileusnić

Saradnici na istraživanju: Uroš Mišljenović i Ana Toskić Cvetinović

Recenzent: Mihailo Pavlović

Lektura i korektura: Nastasija Stojanović

Dizajn i prelom: Dosije studio, Beograd

Izdavač: Partneri Srbija

Za izdavača: Ana Toskić Cvetinović

Ova studija slučaja je deo zajedničkih napora Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Nacionalne koalicije za decentralizaciju (NKD), Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) i Partnera za demokratske promene Srbija da podstaknu veće učestvovanje građana u odlučivanju kroz projekat Građani imaju moć koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Stavovi izraženi u ovoj studiji slučaja isključivo su stavovi autora i ne odražavaju stavove USAID-a.

Kategorije

Dobro upravljanjePublikacijeGrađani imaju moć