Partneri Srbija

Konkurs za podršku udruženjima građana

05.04.2018.

Partneri za demokratske promene Srbija, u saradnji sa Biroom za društvena istraživanja i Pravnim Skenerom, objavljuju konkurs za istraživačke akcije organizacija civilnog društva u Srbiji usmerene na unapređenje transparentnosti i odgovornosti nosilaca javnih ovlašćenja u lokalnim zajednicama.

Konkurs raspisujemo u okviru projekta Budućnost slobode informacija u Srbiji  koji sprovodimo uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, a u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima. Projekat ima za cilj podršku primeni standarda transparentnosti i odgovornosti u Srbiji, kroz unapređenje pravnog okvira u oblasti prava javnosti da zna, kao i kroz osnaživanje organizacija civilnog društva i mladih da brane ovo pravo.

Konkursnu dokumentaciju možete da preuzmete na sledećem linku http://www.birodi.rs/wp-content/uploads/2018/04/FOI4All_konkursna-dokumentacija.zip

Rok za podnošenje aplikacija je 30. maj 2018. godine.

***

U nastavku navodimo pitanja u vezi sa konkursom koje smo primili, sa odgovorima na postavljena pitanja. Ova sekcija biće ažurirana kako budu pristizala nova pitanja u vezi sa konkursom. 

Pitanje br. 1: Da li istraživanje, praćenje i izveštavanje o radu nosilaca javnih ovlašćenja može da bude na bilo koju temu, ili na temu koje su u vezi sa ostvarivanjem prava na pristup informacijama od javnog značaja?

Odgovor br. 1: Rad nosilaca javnih ovlašćenja može biti predmet istraživanja, praćenja i izveštavanja ukoliko se aktivnosti istraživanja, praćenja i izveštavanja sprovode koristeći mehanizme slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja. Takođe, istraživanja, praćenja i izveštavanja mogu se odnositi na mehanizme ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja, ali se istraživanja mogu fokusirati na bilo koju od programskih oblasti (neke od ilustrativnih navedene su u tekstu poziva) dokle god se metodologija istraživanja zasniva na primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.
 
P2: Da li ovim projektom gubimo pravo na ucesce u LAP-u?
O2: Ne.
 
P3: Da li je rok za postavljanje pitanja 10 ili 30 maj?
O3: Rok za postavljanje pitanja je 10. maj.
 
P4: Da li su obavezne teme socijalna politika, prostorno planiranje, javne nabavke, zastita zivotne sredine?
O4: Teme su ilustrativne. Važno je da se istraživanje vrši na informacijama od javnog značaja.
 
P5: Da li svi clanovi moraju biti iz jedne opstine ili grada?
O5: Nema formalnog ograničenja.
 
P6: Da li udruženja koja nastupaju na izborima mogu učestvovati u konkursu?
O6: Ovaj poziv nastoji da podrži inicijative civilnog sektora i namenjen je udruženjima građana čije delovanje nije zasnovano na sprovođenju političkih aktivnosti i nastupa na izborima.
 
P7: Da li svi clanovi moraju biti iz jedne opstine ili grada?
O7: Nema formalnog ograničenja,
 
P8: Vezano za tačku 3 (raspodela finansijskih sredstava) zanima nas da nam pojasnite šta znači 35 000 EUR i 8 000 EUR po organizaciji?
O8: Svaki aplikant  aplicira sa najvise 8.000 EUR.Ukoliko budžeti pet odobrenih Akcija zbirno premaše iznos od 35.000 EUR, selekcioni komitet će sprovesti proceduru prilagođavanja budžeta (budget clearing), kako bi omogućio maksimalnu apsorpciju sredstava.
 
P9: Tačka 4 – tko finansira dodatnu podršku selektovanim udruženjima? Odnosno, da li je naša obaveza da ove aktivnosti uključimo u budžet projekta?
O9: Kako stoji u Pozivu (Konkurs za podršku udruženjima građana, sekcija 4. Dodatna podrška selektovanim udruženjima), te troškove ne snosite, niti ste dužni da ih uvrstite u budžet Vaše Akcije.
 
P10: _____je registrovan kao Savez, a inace je krovna organizacija _______koja u svojoj mreži ima sve saveze uključujući i njihove lokalne organizacije iz mreže, tj. ukupno oko ____ organizacija. Moje pitanje je, da li mi kao krovna organizacija imamo pravo ućešća na ovom konkursu? Ideja je bila da mi apliciramo (možda i u partnerstvu sa nekom lokalnom organizacijom iz naše mreže), i time im pomognemo u jačanju njihovih kapaciteta, a u skladu sa kriterijumima i ciljevima vašeg konkursa.
O10: Savez više udruženja građana može učestvovati na ovom konkursu ukoliko ispunjava kriterijume koji su utvrđeni za udruženja građana (videti uslove navedene u Konkursu za podršku udrženjima građana, sekcija 2.1.Kome je konkurs namenjen?).
 
P11: Pitanje je da li osoba koja je član vaše Skupštine može biti deo tima za koji određena organizacija podnosi prijavu za ovaj konkurs, i da li može biti angažovana tokom projekta takva osoba po bilo kom osnovu i ako nije član osnovnog tima od dve osobe sa kojim se prijavljuje projekat.
O11: Član skupštine, ili bilo kog drugog organa ili tela BIRODI-ja, Pravnog Skenera ili Partnera za demokratske promene Srbija ne sme ni na koji način biti uključen u sprovođenje projekta.
 
P12: Da li bi bilo prihvatljivo da se istraživanje radi u više gradova, ili se mora sprovesti samo u mestu gde je Udruženje registrovano?
O12: Nema nikakvog ograničenja broja jedinica lokalne samouprave u kojima se sprovodi istraživanje.
 
P13: Šta je poželjna jedinica u obračunu za honorare -sat,dan,mesec?
O13: Kako god odgovara Vašoj organizaciji.
 
P14:.Gde spada honorar kordinatora u projektni tim ili u ostale troškove ?
O14: Svi troškovi osoba angažovanih na projektu spadaju u „Projektni tim“ deo budžeta.
 
P15: Pošto je dato u aplikaciji bužeta dva mesta kod projektnog tima pitanje je sledeće: da li tu spada koordinator i jedan saradnik(samo tih dvoje ljudi)i da li honorar zamenskog člana ulazi u honorar projektnog tima ili honorar drugih učesnika?
O15: Slobodno dodajte redove u Formularu budžeta, tako da njihov broj odgovara predloženom broju angažovanih osoba u Akciji. Takođe, imajte na umu da se angažovanje zamenskog člana odobrava samo ako se dogodi zamena u timu.
 
P16: Da li postoji poželjan finansijski odnos izmedju budžetskih kategorija  tj.koliko se može utrošiti procentualno na honorare,troškove prevoza,troškove publikacija,troškove boravka?
O16: Ne postoji.
 
P17: U kojoj kategoriji su svrstani računovođa i bankarska provizija?
O17: U kategoriju „Ostali troškovi“.
 
P18: Da li je moguće kupiti nešto od opreme  potrebne za praćenje projekta, pisanje materijala, štampanje – nešto od računske opreme – laptop, štampač ili skener?
O18: Sva oprema koja je neophodna za sprovođenje akcije je dozvoljen trošak.
 
P19: Troškovi publikacije – grafičke pripreme ,grafičkog dizajna da li idu kao trošak u honorare ili spadaju u troškove publikacije?
O19: Ako je trošak pod-ugovoren, prikazuje se u „Troškovi publikacija“. Ako se radi o utrošku koji podrazumeva rad člana organizacije, prikazuje se u „Honorari“.
 
P20: Osveženje na sastancima da li spada u kategoriju „ostali troškovi“, kao i troškovi boravka i prevoza može da obuhvati lanč paket za edukatore?
O20: Svi troškovi vezani uz putovanja, uključujući i lanč-pakete, se iskazuju u „Troškovima boravka i prevoza“.
 
P21: Da li se u okviru projekta mogu obraditi i publikovati informacija od javnog značaja i analize izrađenih na osnovu informacija od javnog značaja za podatke koji su prikupljeni pre raspisivanje konkursa. Napominjem da su informacije u posedu organizacije i nisu obrađivane.
O21: Mogu.
 
P22: Da li postoji limit za honorare?
O22: Ne postoji.
 
P23: Da li je u okviru projekta dozvoljeno budžetirati nabavku opreme pomoću koje će se pripremiti publikovanje izlaznih rezultata?
O23: Sva oprema koja je neophodna za sprovođenje Akcije je dozvoljen trošak.

Kategorije

IzdvajamoDobro upravljanjeBudućnost slobode informacija u SrbijiVesti