Postupanje javnih tužilaštava i sudova u Republici Srbiji u predmetima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti

26.01.2021.

Tim Partnera Srbija analizirao je postupanje sudova i tužilaštava u predmetima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti u periodu od 2015. godine do polovine 2020. godine. Konkretno praksu sudova po krivičnom delu Neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka iz člana 146. Krivičnog zakonika i postupanje javnih tužilaštava po krivičnim prijavama koje je podneo Poverenik. Cilj analize bio je da se utvrdi da li su mehanizmi krivičnopravne zaštite delotvorni kada su u pitanju povrede prava na zaštitu podataka o ličnosti i privatnosti građana.
 
Glavni nalazi istraživanja pokazuju sledeće:
 
  • Pred sudovima u Srbiji od 2015. godine formirano je 28 predmeta po članu 146. KZ. Dva predmeta pokrenuta su po optužnom aktu javnog tužilaštva, a 26 po privatnim tužbama građana.
  • Samo 2 predmeta okončana su osuđujućom presudom, oba uslovnom osudom.
  • Pred krivična odeljenja sudova u Srbiji još uvek nije stigao predmet sa značajnijom povredom privatnosti, bilo u pogledu ozbiljnosti posledica po žrtve povrede prava, bilo u pogledu broja žrtava povrede prava.
  • Poverenik je javnim tužilaštvima podneo ukupno 17 krivičnih prijava za krivična dela po članu 146 KZ.
  • Niti jedna krivična prijava Poverenika nije dobila svoj epilog, a javna tužilaštva ne daju dovoljno informacija o svom postupanju po tim prijavama.
  • Javna tužilaštva ne primenjuju sva ovlašenja koja im stoje na raspolaganju prilikom sprovođenja istraga, slučajevi „stoje“ na relaciji tužilaštvo-policija.
  • Tužilaštva ne iniciraju sudske postupke, zbog čega izostaje sudska (krivično-pravna) zaštita u slučajevima povreda ličnih podataka i privatnosti građana.
Ukoliko se ovakva praksa nastavi, izostanak predistražnih i istražnih radnji, nepreduzimanje zakonskih obaveza u cilju krivičnog gonjenja izvršilaca i pasivno držanje institucija izvesno će na kraju dovesti do sistemskih povreda prava na zaštitu privatnog i porodičnog života pojedinaca zbog nedelotvornih i neefikasnih istraga, ali i demotivisati građane da prijavljuju povrede svoje privatnosti.

Preuzmite analizu „Postupanje javnih tužilaštava i sudova u Republici Srbiji u predmetima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti“ (.PDF).


Ova publikacija objavljena je uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za sadržinu ove publikacije isključivo su odgovorni Partneri za demokratske promene Srbija, SHARE Fondacija, Udruženje „Da se zna!”, Beogradska otvorena škola, NVO ATINA i Inicijativa A11, i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije.

Kategorije

PrivatnostPartneri SrbijaVestiSačuvaj privatnost – odupri se pritisku