Kako do informacija u posedu organa javne vlasti?

27.09.2019.


U situacijama kada organi javne vlasti ne odgovore tražiocima informacija na zahteve za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, ili ne dostave informacije ni nakon rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu ličnih podataka, tražilac informacija ima pred sobom nekoliko mogućnosti da zaštiti svoje pravo.

Video prilog i dokumenta Partnera Srbija, u nastavku, izrađena su sa ciljem podrške tražiocima informacija građanima, aktivistima, udruženjima građana i novinarima u situacijama kada organi javne vlasti odbijaju da dostave informacije po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

U fokusu su pravne mogućnosti koje stoje na raspolaganju tražiocima informacija, u situacijama kada je Poverenik već rešenjem naložio institucijama da dostave tražene informacije, a institucije nisu postupile po takvom rešenju Poverenika. U nastavku su predstavljena tri moguća pravna koraka:

  • Pokretanje prekršajnog postupka,
  • Obraćanje Upravnom inspektoratu,
  • Izjavljivanje pritužbe Zaštitniku građana protiv Upravnog inspektorata.

Na LINKU možete preuzeti obrazac pritužbe Zaštitniku građana sa nizom odgovora značajnih za izradu pritužbe (.word).

Ovaj video prilog nastao je na osnovu nekoliko istraživanja Partnera Srbija izrađenih u okviru projekta Budućnost slobode infomacija u Srbiji.

Ovaj video prilog proizveden je uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije za otvoreno društvo, Srbija. Sadržaj video priloga isključiva je odgovornost Partnera Srbija, i ne može se, ni pod kojim uslovima, smatrati odrazom stavova Evropske unije ili Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.

 

Kategorije

IzdvajamoDobro upravljanjeBudućnost slobode informacija u SrbijiOdbrana prava na pristup informacijamaVesti