Primedbe i predlozi Upravnog suda o izmenama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

16.05.2018.

Upravni sud je svojim primedbama i predlozima na izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja upućenim Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, potvrdio stav grupe organizacija civilnog društva da mogućnost da organi vlasti vode upravni spor protiv obavezujućih, konačnih i izvršnih rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, nije u skladu sa načelom zakonitosti.

Ova odredba narušava jedinstvo pravnog sistema, zato što sadrži drugačija pravila u odnosu na ona iz sistemskih zakona, kao što su odredbe Zakona o opštem upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima. Usvajanje odredbe kojom bi se omogućilo organu vlasti da protiv rešenja Poverenika pokrene upravni spor, onemogućilo bi ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama.

Grupa organizacija civilnog društva koju čine, između ostalih, Beogradski centar za bezbednosnu politikuCRTAPravni skenerGrađanske inicijativeSlavko Ćuruvija FondacijaTransparentnost SrbijaBIRNPartneri Srbija i Fondacija za otvoreno društvo Srbija pokrenula je inicijativu “Odbrani pravo na informacije – Ne dam da javno bude tajno” za odbranu prava javnosti da zna, odnosno, da ne dozvoli da se izmenama zakona umanje mogućnosti da građani dolaze do informacija o radu javne uprave.

Incijativi se do sada pridružilo više od 80 organizacija, medijskih udruženja i medija. Putem onlajn platforme 1.119 ljudi je u toku javne rasprave poslalo komentare na nacrt zakona nadležnom Ministarstvu.

Nacrt koji je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave predstavilo javnosti i koji je bio predment javne rasprave, sadrži određene odredbe koje ozbiljno prete da ugroze dostignuti nivo prava građana da imaju uvid u rad državnih organa.

Inicijativa “Odbrani pravo na informacije – Ne dam da javno bude tajno” ukazala je i da je veoma štetna i odredba kojom se predviđa izuzimanje dela preduzeća (društva kapitala) koja raspolažu značajnom javnom imovinom od obaveze davanja informacija koje se odnose na njihov rad. Naime, predlogom se želi isključivanje javne kontrole iz  poslovanja javnog sektora. Takođe,  propuštena je i prilika da se predvidi efikasniji sistem koji bi omogućio izvršenja Poverenikovih odluka.

Pored toga, Partneri Srbija, Pravni skener i Biro za društvena istraživanja uputili su Komentare na Nacrt Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Komentarima smo ukazali na navedene nedostatke Nacrta zakona i, između ostalog, predložili da se nadzor nad primenom zakona izmesti iz nadležnosti Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i prenese na Poverenika, kao organa koji je nezavisan u vršenju svojih nedležnosti i izdvojen iz izvršne vlasti.

 

Ovaj dokument je proizveden uz finansijsku pomoć Evropske unije i Fondacije za otvoreno društvo, Srbija. Sadržaj ovog dokumenta je isključiva odgovornost Partnera Srbija i ne može se, ni pod kojim uslovima, smatrati odrazom stavova Evropske unije ili Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.

Kategorije

IzdvajamoDobro upravljanjeBudućnost slobode informacija u SrbijiPartneri SrbijaInicijativa za transparentnostVesti