Edukativni video materijali izrađeni u okviru projekta „Građani imaju moć”

15.04.2021.

Pravni mehanizmi za zaštitu javnog interesa         
                                                     
Javni interes je korist, odnosno dobrobit koju ostvaruju građani, a kroz delanje tačno određenih organa vlasti ili organizacija ovlašćenih za vršenje javnih ovlašćenja.

U video prilogu, advokat Mihailo Pavlović predstavio je neke od najvažnijih mehanizama za zaštitu javnog interesa koje aktivisti imaju na raspolaganju:

  1. Mehanizam predviđen Zakonom o opštem upravnom postupku (ZoUP) u članovima 147 – 150.
  2. Upravni sud kojem je moguće obratiti se svaki put kada se iscrpe pravna sredstva u upravnom postupku, tj. on sledi nakon okončanja upravnog postupka. Korišćenje ovog pravnog sredstva (tužbe pred Upravnim sudom) je preduslov za dalje obraćanje višim instancama, uključujući Ustavni sud ili Evropski sud za ljudska prava.
  3. Zaštitnik građana je naredni mehanizam koji stoji na raspolaganju građanima u cilju zaštite njihovih prava, ali i zakona, drugih propisa i opštih akata, kao i kontrola zakonitosti i pravilnosti rada organa uprave. Pored toga, građani se mogu obratiti i Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kada je reč o pristupu informacijama koje poseduju organi vlasti, a koje pojedincima ili organizacijama mogu da budu značajne kako bi mogli da prate zakonitost rada državnih organa, tačnije u situacijama kada organ vlasti odbija da dostavi tražene informacije.
  4. Pravno sredstvo koje se podnosi u slučaju neodgovaranja organa uprave - žalba zbog „ćutanja administracije“ ili tužba zbog „ćutanja administracije“, koje se koriste ukoliko organi uprave ne odgovaraju u propisanim rokovima na zahteve građana.
Pre upuštanja u pojašnjenja pojedinačnih mehanizama zaštite važno je imati u vidu  da se svi pravni mehanizmi moraju iskoristiti, potom se moraju iskoristiti pravilno i konačno, kako bi se moglo zaključiti da je neko lice ili grupa lica iscrpelo pravna sredstva koja im stoje na raspolaganju. U suprotnom, mnogi aktivistički napori neće biti uspešni u meri u kojoj je to potrebno da bi se javni interes zaštitio. Zato je važno da osim volje i namere za zaštitu nekog javnog interesa, postoji i odgovarajući nivo poznavanja pravnih mehanizama kako bi se ta volja i namera pravilno usmerila.

Prava i obaveze aktivista prilikom učestvovanja na okupljanjima i postupcima pred institucijama

Nina Nicović, advokatica, u ovom video prilogu predstaviće kako da aktivisti svoju strast i nepristajanje na statičnost sistema okrenu u korist njihove borbe.

Prvo, neophodno je da aktivisti  poznaju zakon ali i da imaju pomoć advokata koji će štititi njihova prava pred nadležnim organima.
Nina se potom osvrnula na to šta aktivisti mogu da izgube ako kojim slučajem smatraju da im poznavanje zakona ili angažovanje advokata nije potrebno. Iz njenog iskustva to mogu biti sledeće situacije:

  • Postojanje oportunističke namere sistema da iskoristi nepoznavanje zakona od strane aktivista, tj. to što nisu angažovali advokata, upravo kako bi ih zaustavili u njihovom aktivizmu.
  • Kada budu odbacili tj. odbili bilo koju vrstu njihovog zahteva - tada se u značajnom broju slučajeva gubi šansa da se ikada opet vodi borba za taj konkretan cilj.
  • ako su se aktivisti kojom prilikom našli na spontanom tj. registrovanom okupljanju, i tom prilikom na bilo koji način došli u fizički ili verbalni sukob, mogu dobiti krivične tj. prekršajne prijave čak iako nisu nameravali da se sukobe sa bilo kim.
  • U situacijama kada se aktivisti već nađu u krivičnom ili prekršajnom postupku, neophodno je da što pre dođu do informacija vezanih za njihov predmet, koje su bitne upravo da ne bi trajno izgubili pravo koje imaju bez obzira da li su okrivljeni ili oštećeni.
  • Poznavanje prava će aktivistima omogućiti da aktivno brane svoje ciljeve pred sistemom i iskoriste svako zakonsko sredstvo koji im taj isti sistem ostavlja na raspolaganju. Ako ih ne budu iskoristili, na način koji zakon nalaže, biće zaustavljeni u svakoj sledećoj fazi odbrane cilja za koji se zalažu.
Inertnost sistema može Vas koštati Vašeg aktivizma, postojala ona iz bilo kod razloga - prentrpanost predmetima, manjak ljudstva ili korupcija... Korišćenje zakona je odlično sredstvo jer im ne dajete izgovor da Vas zaustave.  Vaš aktivizam zaslužuje da ima sva zakonska sredstva na raspolaganju kao i građani za čija se prava zalažete.

Ovaj video materijal deo je zajedničkih napora Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Nacionalne koalicije za decentralizaciju (NKD), Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) i Partnera za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) da podstaknu veće učestvovanje građana u odlučivanju kroz projekat „Građani imaju moć” koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Stavovi izraženi u video materijalu isključivo su stavovi predavača i ne odražavaju stavove USAID-a.

Kategorije

Dobro upravljanjeEdukacijaVestiGrađani imaju moć